Byrådsbehandlingen

Byrådets behandling af ansøgning om skifergas

Frederikshavns Kommunes Center for Teknik og Miljø vurderer, at byrådets beslutning om VVM-pligt er truffet ud fra et relevant hensyn. Byrådet har en reel bekymring/usikkerhed i forhold til projektet og ønsker på den baggrund en VVM redegørelse. VVM-processen giver en øget mulighed for at inddrage offentligheden i processen, hvilket kan være med til at mindske bekymringen/usikkerheden.

 

Center for Teknik og Miljø kan ikke på forhånd tage stilling til, om alle miljømæssige undersøgelser er udført. Der kan komme idéer og forslag ind i for-offentlighedsfasen fra berørte parter, som myndigheder og borgere mv, der kan medføre, at specifikke forhold skal belyses yderligere.

 

Efter at byrådet har truffet beslutning om, at der skal gennemføres en VVM-redegørelse, er udkast til afgørelse om VVM-pligt sendt i partshøring hos energiselskabet Total den 13. marts 2013.

Total’s høringssvar

Total fremsendte følgende høringssvar den 26. marts 2013. Høringssvaret indeholder bl.a. følgende udsagn: ”Byrådets høringssvar knytter sig tilsyneladende også til eventuelle senere stadier i projektet, hvilket først vil blive relevant på et senere tidspunkt i projektet.

Afgørelsen ses således ikke at være båret af relevante hensyn, hvilket er i strid med Frederikshavn Kommunes pligt til at fortage en saglig og konkret vurdering af virkningerne på miljøet af det aktuelle projekt, det vil sige i denne sag alene den anmeldte efterforskningsboring.

Det fremgår desuden, at Frederikshavn Byråd har lagt vægt på, at det er første gang, at et projekt af dette omfang igangsættes i Danmark. Der er imidlertid erfaringer med etablering af dybdeboringer på land andre steder i landet, herunder både efterforskningsboringer efter olie/gas og dybdeboringer til geotermisk energi, som viser, at kommunerne ved VVM-screeningerne har vurderet, at disse boringer ikke har været VVM-pligtige. Med et foreliggende udkast til afgørelse går Frederikshavn Kommune således imod denne praksis.

Endelig bør det efter Totals opfattelse indgå i Frederikshavn Kommunes afgørelse, at man allerede som led i screeningen har udført de miljømæssige undersøgelser, som efter Totals vurdering er relevante og teknisk mulige på nuværende stadie af projektet.”

Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet for så vidt angår retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger fra afgørelsen er modtaget. Klagefristen udløber således den 30. april 2013 ved kontortids ophør.

Frederikshavn Kommune offentliggør når VVM-processen igangsættes. I første omgang sker det ved en for-offentlighedsfase i forbindelse med indkaldelse af idéer og forslag efter planloven.

 

http://frederikshavn.dk/Documents/center_for_teknik_og_miljo/Aktindsigt/Skifergas/Afg_VVMpligt_dybdeboring_Ovnstrupvej6_02042013.pdf

 

 

Scroll to Top