Hjem > Kommentar til EU afgørelse om ændring af Kyoto Protokollen

Kommentar til EU afgørelse om ændring af Kyoto Protokollen

VedvarendeEnergi støtter, at EU godkender de ændringer af Kyoto Protokollen, der blev aftalt på klimakonventionens COP18 i 2012 og at Danmark derefter ratificerer dem.

Vi mener samtidig, at der er brug for en mere ambitiøs klimapolitik i EU, hvilket ikke vil ske ved at ratificere den drivhusgasreduktion på 20%, der allerede er vedtaget med EU’s klima-og energipakke. Derfor anbefaler vi fortsat, at Danmark arbejder aktivt for en 30% reduktion i EU 1990 – 2020.

Den aktuelle EU-beslutning vil være den bedste anledning indenfor længere tid til at øge ambitionsniveauet for EU’s klimapolitik.

Selvom vi støtter ratificering af Kyoto Protokollens anden fase, mener vi at EU-landene skal afholde sig fra bruge de fleksible mekanismer, der er i Kyoto Protokollen: Emissionshandel, Joint Implementation, CDM. Det foreslår vi bliver indskrevet i den aktuelle EU-beslutning og at Danmark arbejder for dette.

Kvaliteten af reduktioner via de fleksible mekanismer har, mildt sagt, været tvivlsom. Vi tror ikke de mindre forbedringer, der er vedtaget for kommende brug af fleksible mekanismer, vil ændre afgørende på dette. Desuden er der ikke behov for fleksible mekanismer for at nå reduktionsmålene, hverken i Danmark eller i EU.

Vi mener også at EU-landene skal afholde sig fra at bruge emissionsrettigheder fra Kyoto Protokollen første forpligtigelsesperiode, incl. emissionsrettigheder fra brug af Kyoto Protokollens fleksible mekanismer i første periode. Det bør også indskrives i den aktuelle beslutning.

Vi støtter at NF3 reguleres, da det er en meget kraftig drivhusgas, men vi mener ikke at Kyoto Protokollen er det bedste sted, idet de stærke drivhusgasser ikke bør indgå i et drivhusgaskvotemarked, der primært skal regulere CO2-udslip. Erfaringer fra andre stærke drivhusgasser, som HFC’er, er at de bør reguleres efter aftaler med samme principper som Montrealprotokollen for reduktion af ozonødelæggende stoffer. Derfor foreslår vi at EU ved ratificeringen gør det klart at NF3 ikke medtages i EU-landenes brug af de fleksible mekanismer, og opfordrer til start af forhandlinger om støtte til udviklingslandenes afvikling af NF3 efter samme principper som i Montrealprotokollen.

Endelig mener vi at regulering af udledninger fra arealanvendelse bør gives højere prioritet end tilfældet er i dag. Vi opfordrer Danmark til at arbejde for en LULUCF mekanisme, der kan senere kan danne udgangspunkt for bedre inddragelse af LULUCF af EU’s klimapolitik, baseret på klare principper, hvor emissionsreduktioner gives højeste prioritet, frem for enkeltlandes erhvervsinteresser.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

VedvarendeEnergis kommentar til EU afgørelse om ændring af Kyoto Protokollen til anden periode

Scroll til toppen