Hjem > Kommentar til EU forslag om ændring af kvotehandelsdirektivet

Kommentar til EU forslag om ændring af kvotehandelsdirektivet

Kommentar til EU forslag om ændring af kvotehandelsdirektivet, (dir. 2003/87): VedvarendeEnergi mener at det er rigtigt at prøve at forbedre kvotehandelssystemet; men mener at de aktuelle forslag er utilstrækkelige. Vi foreslår derfor at forslagenes ambition øges, så der kan opnås en betydende pris på drivhusgasudledninger, og at der samtidig lægges mere vægt på andre virkemidler til omstilling til vedvarende energi og energibesparelser.

Vi støtter en større lineær reduktion af årlige solgte og tildelte kvoter; men mener ikke at den foreslåede reduktion på 2,2%/år er utiltilstrækkelig Vi mener reduktionen af klimahensyn bør være omkring 5%/år.

Det er positivt at mængden af overskydende kvoter reduceres med stabilitetsreserven; men mener dette tiltag er helt utilstrækkeligt til at sikre et rimeligt forhold mellem udbud og efterspørgsel af kvoter, så der kan sikes en kvotepris med betydning for investeringer i perioden 2021-2030. Derfor foreslår vi at kvoter devalueres med en faktor 2-3 efter hver handelsperiode, dvs. aktuelt mellem 2020 og 2021. Også derfor bør forslaget fjernes om at kvoter skal være gyldige uendeligt (foreslået art. 13)

Vi mener at der uddeles for mange gratiskvoter til erhvervslivet, og foreslår at der bliver gennemført en ny vurdering af hvilke brancher og virksomheder, der i praksis er udsat for væsentlig, urimelig konkurrence fra ikke-EU lande pga. kvotehandelssystemet.

Vi støtter at EU-landenes indtægter fra salg at kvoter skal bruges til klimaformål; men mener at de skal fordeles af de enkelte lande, ikke med fælles puljer, som foreslået i direktivforslaget. Derfor foreslår vi at de foreslåede fælles puljer reduceres mest muligt og at der til gengæld indføres fælles retningslinjer for anvendelse af landenes indtægter fra kvotesalg. Retningslinjerne bør omfatte at midlerne bruges til vedvarende energi og energibesparelser, samt til den globale klimafinansiering, som EU-landene og andre industrilande har forpligtiget sig til med ”Copenhagen Accord” i 2009. Retningslinjerne bør også sikre at støtte til investeringer i vedvarende energi og energibesparelser ikke kun sker ved udbud; men også ved andre støtteordninger, der tilgodeser mindre investorer, som har svært ved at deltage i udbudsprocedurer.

Da kvotehandelssystemet er uden reel betydning for drivhusgasudledningerne pga. de lave kvotepriser, og da dette med det aktuelle forslag kan forventes at fortsætte i en længere årrække, bør det i direktivet fastslås at sektorer, der deltager i kvotehandelssystemet, ikke skal undtages fra anden (og oftest mere effektiv) regulering. Det skal også gælde nye, sektorer, der kan optages i kvotehandelssystemet, f.eks. transport.

Vi er klart imod at der fortsat uddeles gratiskvoter til elproduktion efter 2020, også i lav-indkomst EU-lande. Vi mener det er en meget ineffektiv måde til støtte af disse landes omstilling af deres elsystemer. I stedet bør de bruge indtægterne fra kvotesalg til investeringer i elproduktion baseret på vedvarende energi og til elbesparelser.

Det er foreslået at reglerne for administration af direktivet overgår til regler baseret på Lissabon Traktaten. Da det i komitologiprocesserne giver mindre indflydelse til medlemslandene, bør der på anden måde sikres en åbenhed omkring administrationen, så administrationen ikke bliver mere påvirket af skjult lobbyisme.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olsen@ve.dk.

Scroll til toppen