Kommentar til forslag til dansk svar til høring om udspil til et nyt EU-energimarkedsdesign

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere dette høringsudkast. For spørgsmål 7 vil vi gerne gøre opmærksom på at der også fremover kan være behov for at støtte ny vedvarende energiteknologi på et højere niveau. I dansk kontekst kunne det være bølgekraft. Desuden kan der være behov for større støtte til teknologier, som har særlig store miljøfordele, der ikke favoriseres med EU-ETS, f.eks. biogas, der reducerer metanudslip. Vi opfordrer til at dette medtages i det danske svar.

For spørgsmål 8 skal vi gøre opmærksom på at der ikke i Danmark gælder balanceansvar for de mindste VE-producenter, f.eks. mindre solcelleanlæg, og at det kan være en alvorlig barriere at kræve det. Derfor vil vi opfordre til at svaret ændres så det klart fremgår at der ikke er balanceansvar for de mindste VE-producenter i Danmark, og at det heller ikke er ønskeligt.

For spørgsmål 9 vil gerne gøre opmærksom på at den væsentligste barriere mod regionale (overnationale) støtteordninger er at de ikke har national folkelig og politisk støtte, bla fordi de kan skævvride forholdet mellem den ydende og den nydende nation. En investering i et land, der betales af et andet land, giver økonomisk aktivitet og arbejdspladser i det første land, men kun omkostninger i det andet land. Der er derfor ingen begrundelse for at fjerne den nationale opdeling af støtteordninger; den bør fastholdes. Det opfordrer vil til bliver nævnt i det danske svar.

I øvrigt henviser vil til ” VedvarendeEnergis kommentar til EU meddelelsen ”New Deal for Energy Consumers” og EU høring om nyt energi markedsdesign” fremsendt 31/7 2015.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll to Top