Hjem > Kommentar til forslag til Transeuropæiske netværk

Kommentar til forslag til Transeuropæiske netværk

VedvarendeEnergi opfordrer regeringen til at gøre indsigelse mod forslaget, som vi ikke mener gavner Danmarks omstilling til vedvarende energi.

Generelt mener vi ,at EU ikke skal støtte udbygning af infrastruktur til fossil energi og at alle forslag til gas, olie og CO2-ledninger derfor bør fjernes fra listen. Det gælder også forslagene om en dansk-polsk gasledning og en udbygning af transmissionskapaciteten mellem Tyskland og Danmark for at muliggøre øget dansk afhængighed af gasimport.

VedvarendeEnergi ønsker at henlede opmærksomheden på, at energiforskningen aktuelt problematiserer det forhold, at udbygning med transnationale elforbindelser vil have en udjævnende betydning på  prisspredningen i elmarkedet.

Mindre prisspredning vil undergrave rentabiliteten i SmartGrid investeringer i Danmark, f.eks. varmepumper med varmelagre, fordi de privat- og samfundsøkonomiske driftsfordele netop baserer på eksistensen af prisspredning. Jo større prisspredning, jo større vil de privat- og samfundsøkonomiske fordele være ved udbygning med netop SmartGrid teknologi. 

Denne problematik er bl.a. diskuteret i en peer-reviewed forskningsartikel af danske og amerikanske forskere i Energy Policy i Juni 2013 (Blarke MB, Jenkins B, SuperGrid or SmartGrid: Competing strategies for large-scale integration of intermittent renewables? Energy Policy, Volume 58, Pages 381-390, July 2013). Forskerne foreslår, at der etableres SmartGrid innovationszoner, hvor man beskytter den indenlandske prisdannelse. Der peges på, at Vestdanmark vil være en relevant og egnet innovationszone, hvor den indenlandske prisdannelse bør beskyttes, hvilket vil være stimulerende for SmartGrid innovation og markedsudvikling med potentielt markante samfundsøkonomiske fordele. Således mener VedvarendeEnergi, at det er helt misvisende, når der i notatet postuleres at: “Forslaget skønnes ikke at have væsentlige samfundsøkonomiske konsekvenser”.

VedvarendeEnergi mener, at have belæg for at mene, at der vil være markante samfundsøkonomiske konsekvenser ved udbygning med kabler overfor indenlandsk udvikling af fleksibilitet (SmartGrid vs. SuperGrid). VedvarendeEnergi mener, at det vil være samfundsmæssigt og samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at sætte alle planer for udbygning med transnationale elforbindelser på standby, mens dette bliver gjort til genstand for grundige undersøgelser og overvejelser. VedvarendeEnergi mener således ikke, at Danmark kan støtte en dansk-hollandsk elforbindelse, en udvidet elforbindelse mellem Danmark og Tyskland, endsige en ny dansk-tysk forbindelse gennem det vestlige Sønderjylland. VedvarendeEnergi mener, at Danmarks omstilling til 100% vedvarende energi med større fordele kan gennemføres uden disse ekstra elforbindelser. I stedet ønsker vi en kombination af brug af de eksisterende elforbindelser med udbygning af lokal fleksibilitet.

VedvarendeEnergi takker for invitationen til at kommentere dette forslag. Uddybning og flere oplysninger  ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Om forfatteren