Hjem > Kommentar udkast til ændring bekendtgørelser om bæredygtig biogas

Kommentar udkast til ændring bekendtgørelser om bæredygtig biogas

Vi støtter ændringsforslaget, som betyder at også biogas til transport skal være bæredygtigt, idet det ikke skal produceres af afgrøder, der normalt anvendes til mad eller foder som korn, majs, roer eller jordskokker. Vi mener, at i den foreslåede §4 skal det præciseres, i hvilket omfang disse afgrøder ikke må anvendes til biogasprocessen.

 

Det kan f.eks. anføres at der pr. indberetningsperiode højst må anvendes 5 % af disse afgrøder ved produktionen af biogas målt i vægtinput (målt som tørstof) for hvert anlæg. Det vil svare til specifikationen af bæredygtig biomasse i §3 (hvor maksimum er 25% faldende til 12%).

Vi mener, at græs i omdrift heller ikke skal anvendes til biogas til transport, ligesom det ikke kan anvendes til bæredygtig biomasse ifølge §3 og bilag 1.

Vi mener dog, at begrænsningen for brug af græs er for snævert defineret i bilag 1, da der ved omlægning til flerårig græs er både miljøfordele ved permanent afgrøde og brugbar afgrøde efter kort tid. Derfor foreslår vi at græs allerede efter et år skal kunne bruges til bæredygtig biogas, frem for efter 5 år som foreslået i udkastet. Dette foreslår vi indført i bilag 1.

Vi mener, at definitionen på bæredygtig biomasse i §3 og specifikationen af afgrøder til biogasproduktion til transport i §4 skal harmoniseres, så der stilles samme krav, f.eks. fra år 2020. Desuden mener vi at brugen af de nævnte landbrugsafgrøder til bæredygtig biogas samtidig skal begrænses yderligere i §3, fra 12% til 5% i 2020.

Vi har i øvrigt følgende kommentarer til den eksisterende bekendtgørelse, som vi foreslår medtaget ved den igangværende ændring:

  • at betegnelsen “energiafgrøder” om almindelige afgrøder til føde og foder er misvisende. Vi foreslår at de i stedet betegnes som “enårige landbrugsafgrøder”
  • at sætningen i §3 “….hovedsageligt på anvendelse af rest- og affaldsprodukter” er misvisende da gylle og dyregødning ikke er et rest-eller affaldsprodukt; men et produktionsmiddel til agerbruget. .I stedet kunne der stå “….. hovedsageligt på anvendelse af materialer, der produceres med minimal egen miljøbelastning”
  • at det skal præciseres at de angivne begrænsninger på anvendelse af “energiafgrøder” (som vi foreslår benævnt enårige afgrøder) i §3 på 25% respektive 12% er procentdele af tørstofindholdet, idet vandindholdet typisk er langt større i gylle og slam til biogasanlæg end det er i afgrøder.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk

Scroll til toppen