Hjem > Kommentar udkast til bekendtgørelse om pristillæg for visse solcelleanlg

Kommentar udkast til bekendtgørelse om pristillæg for visse solcelleanlg

VedvarendeEnergi mener generelt at de foreslåede grænser for at give forhøjet pristillæg til solceller er for lave, og foreslår at de forhøjes til 200 MW/år.

Da der ikke er givet forhøjet pristillæg i 2013 og 2014, som tidligere politisk aftalt, og da forhøjet pristillæg i 2015 gives med det aftalte niveau for 2015, foreslår vi at puljerne for forhøjet pristtillæg som minimum øges så omkostningerne for elforbrugerne for det forhøjede pristillæg bliver på det niveau, der er politisk aftalt.

Som tidligere nævnt mener vi at afstandskravet for deltagelse i fællesanlæg på 2 km er for lille, og vi mener at spørgsmålet bør tages op igen med udgangspunkt i bl.a. tilbagemeldinger fra lokale organisationer tilknyttet VedvarendeEnergi.

Vi forventer at der kommer meget stor interesse for at få forhøjet pristillæg, og at puljerne meget hurtigt vil blive opbrugt. Det vil gøre det svært for folkeligt organiserede solcellelav at organisere sig og opnå forhøjet pristtillæg, da der kun er 6 uger til ansøgningsmuligheden starter for at få forhøjet pristillæg 15/3-15. Derfor foreslår vi at ansøgningsmuligheden først startes til maj. Som nævnt nedenfor foreslår vi at ansøgningsmuligheden til gengæld fortsætter hele året.

Vi finder det uheldigt, at der ikke vil være klare regler fra 2017, og foreslår at der hurtigst muligt fremsættes forslag om en fortsættelse af reglerne efter 2017.

Til bekendtgørelsens tekst har vi iøvrigt følgende kommentarer

Vedr.§3 stk. 5 er kravene til medejere af fælles solcelleanlæg urimeligt krævende. Hvis man f.eks. som lejer er tilknyttet en solcelleinstallation, ejet af husejeren, bør det ikke forhindre at man kan være medejer i et fælles solcelleanlæg. Desuden er definitionen på “tilknytning” ikke klar, hvornår er man tilknyttet et solcelleanlæg? P.g.a. sådanne urimeligheder og uklarheder bør §3.5c slettes.

I §3 s5k. 6 skal det præciseres at kravet kun gælder medejere af andre solcelleanlæg, så der står “…. må være tilknyttet andre fælles solcelleanlæg som defineret i § 4…” _(det fremhævede indsættes)

Vedr. §4, så mener vi ikke at et solcelleanlæg, der ejes og opsættes af en ejer af en privat udlejningsejendom, bør regnes som et fælles solcelleanlæg. Når anlægget er ejet af en enkelt ejer må der være tale om et privatejet solcelleanlæg, ikke et fællesejet, uanset om det er opsat på en ejendom med flere beboere. Derfor bør henvisningen i §4 stk.1 til privat udlejningsejendom fjernes.

Såfremt henvisningen til private udlejningsejendomme fastholdes i §4.1. bør det i §4.5 sikres at lejere i private udlejningsejendomme alligevel har mulighed for at være medejere i fælles solcelleanlæg, da de ikke har noget ejerskab til eller fordel af udlejerens solcelleanlæg.

Vedr. §8 mener vi ikke at ansøgningsrunden skal slutte før udgangen af det aktuelle år, medmindre puljen er brugt op tidligere. Derfor foreslår vi at §8, anden linie, ændres til tilføjes “Ansøgningsrunden løber frem til årets udgang”. Ved denne ændring kan §8 stk 5 og stk. 6 slettes.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på olesen@ve.dk.

Scroll til toppen