Hjem > Kommentarer og forslag til Klimalov

Kommentarer og forslag til Klimalov

Den kommende klimalov bydes velkommen, som en god ramme for en ambitiøs dansk klimapolitik og en hurtig omstilling til vedvarende energi.

Vi mener, at Danmark skal stræbe mod et samfund uden netto-drivhusgasudslip, således at resterende udslip modsvares af optagelse af drivhusgasser andre steder i Danmark, f.eks. i skove. Derfor foreslår vi at der i §1, 4. linje indføjes flg.:

“. . . . øvrige sektorer, med det endelige mål at skabe balance mellem danske udledninger og optag af drivhusgasser. Samtidig skal loven understøtte . . . .”(ny tekst er fremhævet).

Vi mener, at det klart bør fremgå af loven at “reduktion af klimabelastningen er et centralt mål for det danske samfund og dermed et tværgående hensyn, der bør indgå i alle politikker.” (forslag til tekst er fremhævet)

Vi mener, at Klimarådet også skal følge Danmarks målsætninger for vedvarende energi, så dets opgaver kommer overens med lovens §1. Derfor foreslår vi at §2 stk. 1 omformuleres til:
“1) Vurdere status for Danmarks opfyldelse af nationale målsætninger for klima og vedvarende energi, samt for internationale klimaforpligtelser.” (ny tekst er fremhævet)

Vi foreslår, at de nationale klimamål indskrives direkte i klimaloven eller i de mindste i bemærkningerne til loven (40% drivhusgasreduktion i 2020, 50% vind i elforsyningen i 2020, kul-udfasning i 2030, 100% vedvarende energi i el og varmesektoren i 2035, m.fl.). Desuden foreslå vi, at der indskrives en henvisning til 1½ – 2 graders målsætningen som grundlag for klimaindsatsen, samt at et bærende princip for indsatsen er målopfyldelse gennem hjemlige tiltag.

Vi foreslår, at der i bemærkningerne til loven indgår en nærmere beskrivelser af, hvad der forstås ved et “lavemissionssamfund”, og at man benytter lejligheden til klart at definere, at det skal være et samfund baseret på 100% vedvarende energi, samt at udelukke teknologier som CCS, atomkraft og skifergas.

Der henvises i bemærkningerne til, at ”omstillingen tilrettelægges både miljø- og ressourcemæssig effektivt og inden for rammerne af de overordnede mål for den økonomiske politik, herunder hensyn til vækst og konkurrenceevne og sunde offentlig finanser”. Hvis man med dette mener, at klimamål kan aflyses eller tilsidesættes med henvisning til hensyn til vækst og konkurrenceevne og offentlige finanser, er det dybt problematisk og vil skabe forvirring ift. virksomhedernes rammevilkår mm. Derfor bør det præciseres, hvad der menes med dette.

Vi mener, at det foreslåede Klimarådet mangler en væsentlig funktion: Evaluering af om nye love og regler øger eller reducerer drivhusgasudslippene, og, hvis de øger udslippene, indlede forhandlinger om hvordan dette kompenseres. Det skal sikre at forslagene ikke kompromitterer opfyldelsen af klimamål eller overgangen til et lavemissionssamfund baseret på vedvarende energi. Derfor foreslår vi at der til §2 pkt. 2 tilføjes et nyt pkt:
“6) Vurdere klimaeffekten af nye danske love og regler, og såfremt der er øgede drivhusgasudslip, indlede forhandlinger med de berørte ministerier om hvordan disse øgede udslip kan undgås eller kompenseres indenfor Danmarks grænser”.

Der er vigtigt, at formanden/-kvinden for Klimarådet bliver en med bred viden indenfor hele klimaområdet. Vi mener derfor ikke – som foreslået i § 3 stk. 2 – at formanden blandt andet skal have en samfundsøkonomisk ekspertise, da det ikke er økonomien, der er klimarådets primære genstandsfelt.

Vi foreslår således, at §3 stk. 2 ændres, så det sikres at formanden/kvinden i stedet får “en bred faglig indsigt på klima-og energiområdet”.

Vi foreslår, at Klimarådets åbenhed sikres ved, at der årligt afholdes et antal åbne møder. Derfor fo reslår vi at §1 stk. 6 tilføjes:
“Der skal være mindst to årlige møder, som er åbne.”
Som konsekvens af forslaget om vurdering af alle love og regler, foreslår vi et ekstra kapitel i den årlige klimapolitiske redegørelse, :
ny §5 stk 5: Klimaeffekt af vedtagne og ændrede danske love og regler, som ikke er omfattet af stk. 3
(nuværende stk. 5 bliver så til stk. 6, og stk.6 bliver til stk.7)

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Om forfatteren

Scroll to Top