Kommentarer til ændring af bygningsreglementet kapitel 7 og VE-krav

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere ændringsforslaget til bygningsreglementet, og er positiv overfor kravene om rentabel udnyttelse af VE.

Vi mener at den foreslåede vejledningstekst til kap. 7.1. stk. 9 er upræcis på følgende punkter:

  1. Det fremgår at der skal indføres VE ved større renoveringer, men det er uklart om der skal der indføres VE ved renoveringer, der involverer en stor del af klimaskærmen, eller at dette kun skal ske i de tilfælde, hvor renovering af klimaskærm kombineres med udskiftning af kedel? Vi mener at kravet bør gælde både ved større renovering af klimaskærmen og ved udskiftning af kedel.
  2. Det er uklart om kravet gælder ved skift til fjernvarme, eller sætningen skal forstås på den måde at fjernvarme regnes som vedvarende energi?
  3. Biomasse nævnes ikke som en form for vedvarende energi, det bør præciseres om brug af biomasse er omfattet af kravet om omstilling til VE?
  4. Ændringsforslagets punkt 1 kan, om det ønskes, forstås således, at der i forvejen skal være en andel af vedvarende energi, for at man må ombygge. Dvs. at huse med olie- eller gasfyr ikke må ombygges, før man f.eks. har monteret solceller. Der bør laves en sproglig præcisering.
  5. Der er også behov for en præcisering af sætningen “Den vedvarende energiandel i elforsyningen kan ikke medregnes”, så det fremgår, at solceller på bygningen betragtes som VE, selv om anlægget måtte være nettilsluttet og leverer el til nettet.

Teksten bør endvidere formuleres, så det er klart, at:

  1. Der er brug for både vidtgående energieffektivisering og vedvarende energiproduktion. VE skal ikke kunne reducere kravet til energieffektivisering, da man så kun får en af delene.
  2. Bygningers energibehov skal minimeres til grænsen af, hvad der er rentabelt ”cost efficient”, ikke at forveksle med ”cost optimal”.
  3. I områder der har en fjernvarmeforsyning, som forventes forsynet med vedvarende energi, skal bygningerne tilsluttes fjernvarmen, bortset fra hvis dette er mindre rentabelt end alternativerne
  4. Bygningsejerne tilskyndes til at etablere vedvarende elproduktion ved hjælp af sol eller vind. Her skal ikke gøres forskel på, om den enkelte bygning opvarmes med fjernvarme eller ej.

 

Det foreslås at ophæve kravet om brug af solvarme for huse med et varmtvandsforbrug over 2000 liter/dag udenfor fjernvarmeområder. Vi kan ikke se at der er behov for at ophæve dette krav.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk.

Scroll to Top