Hjem > Kommentarer til bekendtgørelser til dansk gennemførsel af EU’s energieffektivitetsdirektiv

Kommentarer til bekendtgørelser til dansk gennemførsel af EU’s energieffektivitetsdirektiv

Vi mener, at forslagene er udmærkede og foreslår, at Danmark benytter lejligheden til at styrke brug af overskudsvarme og omstilling til vedvarende energi yderligere. Nedenstående kommentarer følger de tre bekendtgørelser.

Bekendtgørelse om betingelser og procedurer for meddelelse af tilladelse til etablering af nye elproduktionsanlæg samt væsentlige ændringer i bestående anlæg

Generelt mener VedvarendeEnergi, at der ikke længere skal give tilladelser til opførsel af kraftværker, som ikke er baseret på vedvarende energi.

Kommentarer til de enkelte dele af forslaget:

§1 Vi mener ikke, at man skal kunne etablere kraftværker fyret med fossil energi op til 5 MW uden tilladelse fra Energistyrelsen. Vi foreslår, at kun anlæg under 50 kW el fritages for tilladelse.

§12 Det er foreslået at ændre grænsen mellem centrale og decentrale anlæg fra 25 MW til 100 MW. VedvarendeEnergi mener, at denne ændring af klassifikationsgrænsen for decentrale anlæg vil gøre det sværere at identificere konsekvenserne af de vilkår, der gør sig gældende for de mange små decentrale produktionsanlæg. VedvarendeEnergi er derfor imod at ændre denne grænse. Anlæg som Herningværket (89 MW-el) bør kunne klassificeres som centrale værker, som det er tilfældet i dag.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Generelt mener VedvarendeEnergi, at det skal være muligt at anlægge fjernvarmeforsyning i naturgasforsynede områder uden at naturgasnettets omkostninger skal medregnes i de samfundsøkonomiske vurderinger. Naturgas til boligopvarmning er generelt en ældre teknologi, der ikke har sin berettigelse ved omstilling til vedvarende energi, og omkostninger ved dens afskaffelse bør derfor ikke medtages i en samfundsmæssig vurdering af fjernvarmeprojekter.

Desuden mener vi ikke, at fjernvarmeselskaber bør yde kompensation for naturgasanlæg, der burde være afskrevne, hvilket efter vor opfattelse er anlæg, der er mere end 30 år gamle.

Kommentarer til de enkelte dele af forslaget:

§8 stk. 5. Vi mener, det skal indføres i bekendtgørelsen, at der ikke skal betales kompensation ved omstilling til fjernvarme i naturgasnet, der er ældre end 30 år.
Bilag 2, tabel 1. Vi mener, kompensationsbeløbene til naturgas ved omstilling til fjernvarme er for store for Naturgas Fyn og DONG. Vi foreslår, at kompensationen til naturgas i hele landet sættes til niveau’et for HMN Naturgas.

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for industrianlæg og fjernkølingsanlæg

Generelt mener VedvarendeEnergi, at de nuværende regler giver for dårlige incitamenter til udnyttelse af overskudsvarme fra industri, og hilser derfor forbedringer velkommen, som foreslået. Vi mener desuden, at muligheder for overskudsvarme også bør undersøges for virksomheder med indfyret effekt mellem 3 MW og 20 MW, ikke kun for virksomheder over 20 MW, som det er krav fra EU.

Udover den foreslåede bekendtgørelse mener vi, at overskudsvarme bør fremmes ved at prioritere overskudsvarme højere i varmeforsyningsloven og med klarere afgifts-regler.

Kommentarer til de enkelte del af forslaget:

§3 stk. 1 Vi foreslår, at grænsen for godkendelse af industrianlæg sænkes fra 20 MW indfyret termisk effekt til 3 MW.
§8 Frem for at referere til cost-benefit i forhold til en reference, bør det specificeres at brug af overskudsvarme kun kan fraviges, hvis en cost-benefit analyse viser at det ikke vil give overskud.
§10 Der bør ikke være regler i nærværende bekendtgørelse udover i §8, der kan være til hinder for udnyttelse af overskudsvarme. §10 stk. 2 bør derfor slettes.

Spørgsmål og evt. ønske om uddybninger vedr. VedvarendeEnergis kommentarer til bekendtgørelser til dansk gennemførsel af EU’s energieffektivitetsdirektiv rettes til politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på gbo@ve.dk

 

Om forfatteren

Scroll to Top