Hjem > Kommentarer til høring om energieffektivitets- målsætningen for 2020

Kommentarer til høring om energieffektivitets- målsætningen for 2020

Regeringen har spurgt os, hvad vi mener om kommende EU regler for energieffektivitet. Her er vores svar:
(OBS: Dele af spørgsmålene stilles på engelsk)

A. Vedrørende mål og midler for energieffektivitet

Spm 1. Do you think the right approach in addressing the shortfall is
Vi mener, der er brug for alle de tre foreslående virkemidler: Mål for energieffektivitet, bedre gennemførsel af eksisterende regler og ny lovgivning.

Hvordan skal de nye mål formuleres?

 • Vi mener, de skal formuleres som absolutte energibesparelser (reduktionsmål for primærenergiforbrug.)
 • Vi mener, målene skal sættes både på EU-plan og nationalt.
 • Vi mener, der skal være bindende mål.

Vores yderligere kommentarer om målsætninger er:

Målsætninger har vist sig effektive på både EU og nationalt plan, og med de store fordele, der vil være ved en styrket indsats for energieffektivitet, bør mål vær en del af den kommende politik.

Når vi mener at mål skal formuleres som mål for absolutte energibesparelser skyldes det:

 • Dels de store problemer, der er ved at definere og blive enige om hvordan energieffektivitet skal måles, som vi bl.a. har set ved forhandlinger om 2020-målet
 • Dels at absolutte energibesparelser er direkte sammenlignelige med udbygning af vedvarende energi i deres bidrag til at reducere CO2-udslip.

Erfaringen viser, at bindende mål på både EU og nationalt plan er langt mere effektive end indikative mål. Det ses f.eks. ved at sammenligne gennemførsel af 2020-målene for vedvarende energi og for energieffektivitet.

Specificering af svar:
Der er udover mål også brug for bedre gennemførsel af eksisterende regler, f.eks.:

 • Ecodesign regler, hvor der er behov for både at styrke og udvide reglerne og for at styrke markedskontrollen
 • Energieffektivitetsdirektivet, hvor der ske en øget indsats på de områder, hvor den igangværende evaluering viser, at der er behov. Vi forventer bl.a. en øget indsats for kraftvarme.
 • Der er også behov for nye regler på EU-plan, bl.a. til gennemførsel af beslutningen om at 20% af EU’s budget frem til 2020 skal gå til klimaformål. En væsentlig del heraf bør gå til energieffektivitet, bl.a. via strukturfonde.

B Energi effektivitet i sektorer

Spm 2. Do you think that further policy measures are needed at EU level to foster energy efficiency in buildings?
JA

Spm. 3. Do you think that further policy measures are needed at EU level to foster energy efficiency in industry?
JA

Spm 4. Do you think that further policy measures are needed at EU level to foster energy efficiency in transport?
JA

Spm 5. Do you think that further policy measures are needed at EU level to foster energy efficiency in electrical equipment?
JA

Spm 6. Do you think that further policy measures are needed at EU level to foster energy efficiency in generation and distribution?
JA

Spm 7. Do you think that further financial mechanisms and instruments are needed at EU level to mobilise energy efficiency investments?
JA

8. Do you think that further measures are needed to build the capacity of actors in the energy efficiency sector?
JA

Spm 9. What are the most promising technology solutions that can help deliver energy savings in the 2020 and 2030 time horizon? How can their development and uptake be supported at EU level?
Energieffektivisering af produkter har været meget effektivt, primært båret af Ecodesign regler. Her er store muligheder for at fortsætte denne udvikling.
For godstransport er der store muligheder for udvikling af energi-effektiv transport med effektiv inter-modal transport, der gør det let at sende gods med den mest effektive kombination af transportformer på tværs af Europa.

For persontransport er der også store muligheder for mere energieffektiv transport, ikke mindste med fremme af cykling, incl. cykel-tog kombinationer og elcykler.
Der er lovende, nye og optimerede teknologier til øget energieffektivitet indenfor alle områder, også bygninger, industri og energiforsyning.
Endelig er der store muligheder, og behov, for med bl.a smart-grid løsninger at tænke energieffektivitet sammen med optimal brug af energi over tid, så energien fra de varierende energikilder kan bruges mere optimalt end i dag.

10. Further comments (optional)

 • For bygninger mener vi, der er brug for mere brug af EU strukturfundsmidler og EIB lån til bygningsrenovering
 • For industri mener vi, der er behov for øgede krav til komponenter og støtte til samlede, energieffektive løsninger, incl. støtte til at udvikle brancheløsninger.
 • For transport mener vi, der skal mere fokus på at optimere transporten, ikke blot de enkelte køretøjer, f.eks. med bedre planlægning, bedre logistik, road-pricing, bedre brug af EU midler incl. strukturfondsmidler.
 • For elektrisk udstyr mener vi: Fortsat udbygning af Ecodesign of mærkningsregler samt øget fokus på energieffektivitet i offentlige indkøb er vejen frem
 • For energiforsyning er der behov for regler til fremme af mere kraftvarme.
 • For finansielle instrumenter mener vi, at der er behov for at både strukturfondsmidler og EIB bliver mere rettet mod energibesparelser, også som strukturer til at øge private investeringer i energibesparelser.

Vi mener, der er behov for at styrke kapaciteten af energieffektivitetsaktører ved at styrke den folkelige deltagelse, med uvildig information, støtte til igangsætning af lokale initiativer, så flest mulige bliver aktive deltagere i energirenovering og omstilling. Det bør også tilgodeses i EUs politik og regler.

VedvaredeEnergi takker for invitationen til at kommenterede den offentlig EU-høring om gennemførelse af energieffektivitetsmålsætningen for 2020 og rammer for energieffektivitetspolitik frem til 2030.

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen på bgo@ve.dk

 

 

 

 

Scroll til toppen