Himmerland

lokalt himmerland om

Om Himmerlands Energi- og Miljøforening

Udnyttelse af vedvarende energi er den eneste forsvarlige måde, vi kan skaffe vore børn og børnebørn energi på. Miljøet og klimaet er afhængige af vores valg af energiforbrug og af vores valg af brændsler. Vi tør ikke tage risikoen for et fortsat stigende forbrug og en fortsat afbrænding af fossile brændsler. Derfor skal vi nu for alvor i gang med at ændre vore daglige vaner og vores forbrug af ressourcer.

Bæredygtig ressourceplan

Himmerlands Energi- og MiljøForening arbejder for, at vi får en sammenhængende ressourceplan, hvor affald, vandforsyning, spildevand, varme- og elforsyning bliver tænkt ind i en fremtidig strategi, der er bæredygtig.

Når der ikke tænkes i sammenhængende ressourceplanlægning betyder det, at gode og rigtige miljøtiltag indenfor et enkelt område kan skabe miljøproblemer indenfor et andet. Samtidig bliver opgaverne ofte økonomisk ”tunge” at løfte.

En ressource, der alt for ofte glemmes i energi- og miljømæssige sammenhænge er potentialet for beskæftigelse. Med den rigtige planlægning skabes en god platform for mange nye og traditionelle arbejdspladser i Danmark.

Det lokale arbejde

En bæredygtig energiforsyning kan kun være decentral. Bæredygtigheden bliver ofte sat over styr, hvis el, vand og varme hentes for langt væk fra forbrugsstedet. Det koster alt for meget ”tab”, og etableringen af lange unødvendige transmissionsledninger er ressourcekrævende.

Hvis vi for alvor vil gøre noget for miljøet, skal den fremtidige energiforsyning baseres på vedvarende energi og decentrale løsninger, der udnytter lokale ressourcer. Det betyder, at der skal tænkes konstruktivt i forbindelse med energiplanlægning, lokalplanlægning m.v.

Himmerlands Energi- og MiljøForening er med til at ”designe” lokale energiløsninger – og giver gerne hjælp og vejledning heri. Den mest decentrale energiforsyning, er din egen! Hvis egen energiforsyning er baseret på vedvarende energi (solvarme, solceller, biobrændselskedler, vindmøller og / eller lignende), har du allerede ydet et stort bidrag til fremtidens renere miljø.

Den mest vedvarende energi og ressource er den, der er sparet. Desto mindre energi vi bruger – desto mindre skal vi producere – og des lettere bliver det at erstatte energiproduktionen på fossile (kul, olie og gas) brændsler med vedvarende energianlæg.

Netværkssamarbejde og udvikling

Himmerlands Energi- og MiljøForening har en lang række lokale samarbejdspartnere – f.eks. lokale erhvervsforeninger, brancheforeninger, forsyningsselskaber, kommuner, universiteter, lokale og landsdækkende grønne organisationer og foreninger.

Himmerlands Energi- og MiljøForening er med til at skabe rammerne for den udvikling, der er nødvendig for en bæredygtig fremtid. Vi er derfor også med til at skabe nye arbejdspladser – og med til at skabe mere arbejde til de virksomheder, der allerede beskæftiger sig med miljøet.

Scroll til toppen