VedvarendeEnergi foreslår hurtig omstilling med god økonomi som vejen mod et CO2-neutralt Danmark

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi afsluttede i går, den 31. marts, det hidtil største samlede projekt med forslag til en hurtig omstilling af Danmark til vedvarende energi. Projektets analyser viser, hvordan Danmark ved at kombinere energibesparelser og udbygning med vedvarende energi kan

blive 100 procent forsynet med vedvarende energi allerede i 2030.

Det vil reducere det danske indenlandske drivhusgasudslip med over 80 procent fra 1990 (77 procent fra 2010) og dermed give Danmark et meget stort skridt på vejen mod at blive et drivhusgasneutralt land. Samtidig vil det gøre Danmark fri for afhængighed af fossil energi på et tidspunkt, hvor der ikke er meget tilbage af de danske olie- og gasressourcer.

Analyserne viser også, at omstillingen kan gennemføres med god økonomi: Energiomkostningerne kan i 2030 blive billigere, end hvis vi fortsætter med at bruge fossil energi. Det kræver dog, at vi sparer på energien, omstiller transporten, og prioriterer landmøller og kystnære møller frem for de dyre havmøller.

Udover at give billigere energi skaber den hurtige omstilling mange tusinder af ekstra arbejdspladser i perioden 2015-2030, og lidt færre ekstra arbejdspladser i årene efter 2030. Det svarer godt til den forventede udvikling, hvor vi aktuelt har arbejdsløshed; men på lang sigt kan forvente en mindre arbejdsstyrke med den aldrende befolkning.

Analyserne i projektet medregner det samlede drivhusgasudslip, som Danmark er ansvarlig for – inklusive udenlandsk transport og varer, som vi importerer. Her er der noget større usikkerhed i vurderingerne, ligesom drivhusgasudslip fra importerede varer ikke kun er Danmarks ansvar. Producentlandene har også et ansvar.

Også når man ser på de samlede drivhusgasudslip, er den fossile energi hovedkilden til drivhusgasudledninger; den udgør mellem 58 procent og 78 procent af summen af drivhusgasudledninger i Danmark til at producere varer, der sælges til Danmark, og fra danske skibe, og fra flytransport af danskere. Størstedelen af udledningerne er uden for Danmarks grænser.

Danske skibe og danskeres flyrejser giver tilsammen nogenlunde lige så store udledninger, som udlandets brug af fossil energi til produktion af varer, der importeres til Danmark. Udover brug af fossil energi giver landbrug store udslip, både i Danmark og i udlandet (ved produktion af fødevarer til Danmark og ved foderproduktion til dansk landbrugs husdyr), samt ved produktion af kunstgødning.

Hvis man opdeler Danmarks drivhusgasudledninger, inkl. udledninger ved transport og import, mellem dansk forbrug og eksport, så fås et overraskende resultat, at dansk eksport giver større udledninger end det danske forbrug. Dansk erhvervsliv har således også et medansvar for en omstilling uden for Danmarks grænser.

Sammen med analyserne fremlægger VedvarendeEnergi et katalog med forslag til en hurtig omstilling til vedvarende energi. Her er et detaljeret forslag til omlægning af elafgiften, så det vil kunne betale sig at bruge strøm, når der er meget sol- og vindkraft. Dette forslag vil også reducere de længere og længere perioder, hvor vi enten sælger el meget billigt til udlandet pga. stor vindkraftproduktion eller køber den tilbage billigere, når der er mindre vind. Forslaget er en dynamisk elafgift, der tilpasses sol- og vindkraftproduktionen time for time. Afgiften vil i gennemsnit dog være den samme som i dag.

Scroll to Top