Energifællesskaber

Den grønne omstilling og udbredelse af vedvarende energi har brug for et hurtigt løft. Det kan lokale energifællesskaber være med til at give.  

Udbredelsen af vedvarende energiformer er centralt for den grønne omstilling, men når eksterne investorer vil opstille sol- og vindkraftanlæg, møder de ofte lokal modstand. De eksterne investeringer bidrager oftest heller ikke meget til udviklingen i et lokalområde. Denne dynamik er lokale energifællesskaber med til at modvirke. Med energifællesskaber med lokalt ejerskab og lokalt forbrug af energien kan fordele og ulemper vejes op mod hinanden. Udover de økonomiske fordele, som energifællesskabets medlemmer får gavn af  idet energien her ofte vil være billigere end alternativerne giver det lokale ejerskab indflydelse på den præcise udformning og placering af anlæg, så gener kan minimeres. 

I energifællesskaber organiserer en gruppe mennesker sig omkring lokal produktion og forbrug af vedvarende energi. Det kan være strøm fra vedvarende energi, men kan også omfatte varmeproduktion, hvilket der specielt er interesse for i landsbyer udenfor fjernvarmeområder. Med etablering af eksempelvis minifjernvarme eller et fælles termonet kan energifællesskabets medlemmer komme helt væk fra at opvarme med olie, gas og træ. Det vil ofte være billigere og bedre end individuelle varmepumper.  

Når et energifællesskab etablerer anlæg, er der mulighed for besparelser sammenlignet med privatejede systemer i den enkelte husstand, da større anlæg ofte er billigere. Medlemmerne kan også etablere anlæg på individuelle huse. Energifællesskaber kan gøre etablering og drift lettere og billigere ved at købe materialer og arbejdskraft ind i fællesskab. De vedvarende energianlæg kan være alt fra solceller spredt på hustage, eller mark, til vindmøller. Det kan også være en sammensætning af forskellige energikilder. I et energifællesskab kan man også arbejde sammen om energibesparelser og ladestandere til elbiler. 

Energifællesskaber kan også bidrage med tilpasning af lokal produktion af vedvarende energi til det lokale forbrug, så man på den måde kan reducere belastningen af elnettet. Det kan ske ved at energifællesskaber kan kombinere forskellige forbrugsgrupper, som almindelige husstande, forretninger, kirker m.m., ved at aftale at noget forbrug kan tilpasses produktion med batterier og andet.  

Fordelene ved energifællesskaber går ud over de tydelige tekniske og økonomiske gevinster. De er med til at styrke engagementet i lokalsamfundet og samarbejder, som kan udvikle sig og blomstre til langt mere i fremtiden. 

Vi mener

at borgene skal inddrages og være en aktiv del af den grønne omstilling.  

at det skal være nemmere at etablere energifællesskaber. 

at der skal sikres en lokal kollektiv tarif, som gør det mere attraktivt at bruge el tæt på produktionen i et lokalområde. 

at det skal være muligt at dele el indenfor en ejendom med f.eks. flere lejere, i kolonihaver o.a. 

at energifællesskaberne og private el-producenters rettigheder også på andre områder skal sikres i overensstemmelse med EU-direktiverne (Elmarkedsdirektivet, Vedvarende Energi Direktivet). 

 

Vores arbejde med energifællesskaber  

Vi er i VedvarendeEnergi i gang med et projekt, hvor vi hjælper og støtter fem nye energifællesskaber i Nørre Snede, Andelssamfundet i Hjortshøj i Jylland og ved Føns, Haastrup og Jordløse på Fyn. Projekterne handler om at etablere sol og vindenergi til fordel for landsbyens beboere, forsamlingshuse, foreninger og forretninger, samt bruge el lokalt, bl.a. til varmepumper. Projektet er gjort muligt med støtte fra Energistyrelsens Energifællesskabspulje.  

Som en del af projektet har vi tilknyttet rådgivere, der beregner og udarbejder mulige løsninger, som tager stilling til tekniske, juridiske og organisatoriske elementer af de enkelte energifællesskaber. Det vil ende med en række anbefalinger og rapporter, som vil give grundlag for de enkelte initiativers videre arbejder. Desuden vil VedvarendeEnergi lave en informations- og vidensdelingskampagne, som kan hjælpe fremtidige energifællesskaber med at komme i gang. 

Læs mere her: Planlægning og opstart af 5 energifælleskaber

Fakta

VedvarendeEnergi samarbejder med en række andre organisationer om hjemmesiden energifaellesskaber.dk. Her kan du finde information, håndbøger og meget mere om energifællesskaber.  

VedvarendeEnergi gentager successen fra sidste år og arrangerer nye sessioner på Klimafolkemødet i Middelfart, 29. - 31. august 2024.

Sidste år afholdte vi tre sessioner hvor deltagere kunne lære mere om energifællesskaber, hvordan de organiseres og hvordan du selv kommer i gang. 

 

Politiske udfordringer for energifællesskaber  

Der er flere problematiske regler og praksisser, som bremser energifællesskabers udbredelse. Derfor arbejder VedvarendeEnergi aktivt for at forbedre lovgivningen for at dele el lokalt. En af mulighederne er at få en lokal kollektiv tarifering. Med lokal kollektiv tarifering kan man dele el fra egne vedvarende energianlæg med fælles anlæg eller mellem naboer, og betale en mindre tarif for el-distributionen end når man får el via det centrale elnet. Andre el-forbrugere får også gavn af dette, da energifællesskaberne vil være med til at sænke belastningen på det kollektive elnet, og derved nedsætte behov for udbygning af elnettets kapacitet.  

Lokal kollektiv tarifering er omtalt i bemærkningerne til den revision af elforsyningsloven, som trådte i kraft 1. maj 2023. Spørgsmålet er nu om elselskaberne vil tage sagen op, og oprette en lokal kollektiv tarifering. 

Deling af strøm indenfor den samme ejendom eller matrikel er også begrænset med ændringerne af elforsyningsloven 1. maj 2023 modsat i Tyskland, hvor man gerne må dele strøm blandt lejere indenfor den samme ejendom, blot husene ligger tæt på hinanden. 

I VedvarendeEnergi arbejder vi for at forbedre disse regler. Som minimum bør Danmark sikre energifællesskaber, som de fremgår af EU’s elmarkedsdirektiv og Vedvarende Energi direktiv. Her står, at alle EU-lande skal sikre en befordrende ramme for energifællesskaber.   

Vedvarende Energikilder

Vedvarende energikilder Vores varme- og energisystem er i gang med en grøn omstilling væk fra fossile brændstoffer og ...
Læs mere
Atomkraft og co2

Nej tak til Atomkraft

Nej tak til Atomkraft I næsten 50 år har vi i VedvarendeEnergi arbejdet for en grøn omstilling baseret ...
Læs mere

CO2-neutral transport

CO2-neutral transport Biler, busser, skibe, fly og lastbiler er de største klimasyndere. Vi skal have en drastisk omstilling ...
Læs mere
På ByDel deler vi hinandens guld.

Ansvarligt forbrug

Ansvarligt forbrug Vores forbrug og produktion forurener vores miljø og klima. Vi skal have et ansvarligt forbrug centreret ...
Læs mere
Scroll to Top