Privatlivspolitik

På ve.dk anvender vi cookies, men vi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig.

Generelt

Denne privatlivspolitik er gældende for samtlige de oplysninger, som du giver til os, og/eller som vi indsamler om dig, enten som led i et medlems-/kunde- eller bidragyderforhold eller som bruger af vores tjenester, herunder ved færden på vores hjemmeside. Her kan du læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvordan vi håndterer dine oplysninger, og hvor længe, vi opbevarer oplysninger om dig m.m. Du bør henvende dig til dataansvarlige, såfremt der er oplysninger i privatlivspolitikken, du ikke kan acceptere. På www.ve.dk vil du til enhver tid kunne finde den gældende version af VedvarendeEnergis privatlivspolitik.

Dataansvarlig
VedvarendeEnergi
Klosterport 4E, 1.sal
8000 Aarhus C
Tlf: 86 76 04 44
CVR-nr.: 83209313

Den overordnede retlige ramme for vores behandling af personlige oplysninger er Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med Behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF med tilhørende regulering. I tillæg hertil kommer den lov, som måtte blive vedtaget på baggrund af forslag til lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger fremsat den 25. oktober 2017.

Alle spørgsmål vedrørende nærværende politik, behandlingen af dine oplysninger samt mistanke om manglende overholdelse skal i første omgang rettes til databeskyttelsesansvarlig Caroline Frøjk Odgaard, Administration & Økonomi, 22465598, cfo@ve.dk

VedvarendeEnergi registrerer ingen data, der kan bruges til at identificere dig, med mindre du tilmelder dig som medlem, støttebidragsyder, frivillig eller tilmelder dig vores nyhedsbrev.
Afhængig af, om du er medlem, frivillig, støttebidragsyder eller måske blot handler i vores webshop, er vi forpligtede til at behandle dine personoplysninger i et sådant omfang, at vi kan a). Give dig de ydelser, du efterspørger. b). Leve op til de forpligtelser, vi har som organisation.
Dette gælder både, når vi skal administrere dit medlemskab hos os, udsende nyhedsbreve, indberette støttebidrag til SKAT (så du kan modtage det fradrag, du evt. er berettiget til), eller når du selv henvender dig til os.

Således anvender vi dine personoplysninger, hvis du er:

Medlem: Til varetagelse af medlemsforhold, herunder aktiviteter, kommunikation, medlemsmøder, generalforsamlinger og kontingentopkrævning. Vi bruger samtidig dine data til at sende dig nødvendig information om dit medlemskab, invitation til landsmøde, opfordring til støttebidrag i forbindelse med organisationens  fortsatte berettigelse som velgørende organisation, samt nyhedsbreve og Ve-post, hvis du har tilmeldt dig dette.
Frivillig: Til at invitere til aktiviteter, møder og generalforsamlinger.
Støttebidragsyder: Indberetning til SKAT, hvis yder har ønsket fradrag.
Bestyrelsesmedlem: Indkaldelse til generalforsamling, data opført i formelle optegnelser over bestyrelsesmedlemmer.
Ve-post modtagere (nyhedsbrev-modtager): Udsendelse af Ve-post
Webshop-bruger: Har du bestilt i vores webshop (t-shirt, klimacertifikat eller andet), anvender vi dine personoplysninger til at kunne gennemføre ordren, samt svare på dine eventuelle henvendelser.

Hvis du er frivillig eller medlem under 35, oplyser vi en enkelt gang årligt dit navn, e-mail, telefonnummer og postnummer til Dansk Ungdoms Fællesråd, når vores ungdomsforening søger driftstilskud ved foreningen (DUF).

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
Vi krypterer og behandler alle dine personlige oplysninger i vores cloud-baserede system CRM, som er hostet i sikre datacentre, der lever op til gældende GDPR-lovgivning. Oplysningerne fortrolige, og vi videregiver eller sælger aldrig oplysninger til tredjemand. Hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, gemmer vi dit navn og e-mail hos vores nyhedsbrev-tjeneste som er Mailchimp. 
Mailchimp lever også op til GDPR, og du kan når som helst afmelde dig nyhedsbrevet.
Hvem har adgang til dine oplysninger?
Udvalgte medarbejdere på VedvarendeEnergis sekretariat samt vores leverandør af CRM-systemet har adgang til persondata.
Vi har ingen adgang til dine betalingsoplysninger, alle data i forbindelse med betalinger krypteres og styres af NETS.
ve.dk bruger cookies
Med henblik på forståelse af vores besøgende, samt udvikling og forbedring af ve.dk indsamler vi statistik om besøgendes færden på hjemmesiden. For at få den mest præcise statistik benytter vi cookies.
Cookies er en lille tekstbesked, der gemmes i din internetbrowser, når du besøger en hjemmeside. Denne cookie giver blandt andet VedvarendeEnergi mulighed for at holde øje med hvor mange, der besøger vores hjemmeside.
Generelt bruges cookies til at genkende dig når du besøger os igen og kan hjælpe med fx. at huske indholdet i en indkøbskurv og levere helt anonyme data til applikationer som Google Analytics. Cookies vil gøre din browsing-oplevelse bedre.
Cookien bliver udelukkende gemt lokalt på din computer, og data fra cookies kan ikke bruges til at indsamle personlige oplysninger. Den har udelukkende til formål at give VedvarendeEnergi en statistik over hvilke sider, der bliver besøgt på vores hjemmeside.
Vi opfordrer dig til at acceptere de cookies, vores hjemmeside anvender, da de hjælper os til at forbedre brugeroplevelsen for dig og mange andre. Der kan desuden forekomme elementer på siden der kræver anvendelse af cookies.
Såfremt du ikke ønsker at modtage cookies kan du slå dem fra. Den mest effektive måde at gøre dette, er at slå cookies fra i din browser. Du kan læse mere om den danske lovgivning om cookies hos erhvervsstyrelsen
Hvad er dine rettigheder?
Som registreret medlem af VedvarendeEnergi eller en hvilken som helst anden forening, har du en række rettigheder omkring brugen af dine data. Det indbefatter:
Retten til adgang:
Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personlige oplysninger vi har registreret om dig. Kontakt os via nedenstående formular, så sender vi dine personlige oplysninger via e-mail.
Retten til at korrigere data:
Du har ret til at anmode om at få dine personlige oplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende.
Retten til at slette data:
Du har til enhver tid ret til at få slettet de personlige oplysninger, som VedvarendeEnergi har registreret om dig, undtagen i følgende situationer:
*Du har et nuværende medlemskab og ønsker at fortsætte det.
*Du har en åben bestilling af et produkt i vores webshop, som endnu ikke er afsendt eller kun delvis afsendt.
*Hvis du har foretaget et køb i vores webshop, beholder vi dine personlige oplysninger i fem år i forbindelse med din transaktion af hensyn til bogføringsreglerne.
Ved opsigelse af medlemskab registreres du i vores system som udmeldt og dine betalingsoplysninger og personoplysninger slettes. Vi videregiver aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart.
Hvis du ikke melde dig ud men blot undlader at betale kontingent, forbeholder vi os retten til at kontakte dig med henblik på gentegning af medlemskab i 12 måneder efter, din sidste kontingentindbetaling udløb.
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos VedvarendeEnergi, kan du rette henvendelse via kontaktformularen herunder.

Ret til begrænsning af behandling
: I særlige situationer gælder de almindelige rettigheder ikke. Det kan f.eks. skyldes hensyn til den offentlige sikkerhed, hensyn til efterforskning eller tilsyn, eller forretningshemmeligheder og andre hensyn til private interesser. Læs her https://www.datatilsynet.dk/media/6559/generel-informationspjece-om-databeskyttelsesforordningen.pdf
Ret til dataportabilitet: Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger og til at anmode om, at personoplysningerne overføres fra én dataansvarlig til en anden.
Ret til indsigelse: Du har ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger.
Ret til ikke at være genstand for en automatisk afgørelse udelukkende baseret på automatisk behandling, herunder profilering[1].
Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke til at modtage salgsfremmende oplysninger og tilbud i almindelighed, herunder med almindelig post, e-mail, via SMS, telefonisk eller via andre elektroniske midler, kan du til enhver tid gøre det ved at skrive til cfo@ve.dk. Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan vi bede dig om at identificere dig selv. Bortset fra de almindelige kommunikationsomkostninger er dette gratis.

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du for eksempel har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde - det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

Sikkerhed
I VedvarendeEnergi er vores behandling af personoplysninger underlagt foreningens IT- og sikkerhedspolitik, som er i overensstemmelse med gældende GDPR-lovgivning. Vores IT- og sikkerheds-politik indeholder ligeledes regler for gennemførelse af risikovurdering og konsekvensanalyse af eksisterende, samt nye eller ændrede behandlingsaktiviteter. Vi har implementeret interne regler og procedurer for opretholdelse af passende sikkerhed fra det tidspunkt, hvor vi indsamler personoplysninger frem til sletning, ligesom vi alene overlader vores behandling af personoplysninger til databehandlere, som opretholder et tilsvarende passende sikkerhedsniveau.
Opdatering af denne politik
VedvarendeEnergi er forpligtet til at overholde de grundlæggende principper om beskyttelse af personoplysninger og databeskyttelse. Vi gennemgår derfor regelmæssigt denne politik og opdaterer i overensstemmelse med gældende principper og lovgivning. Privatlivspolitikken kan ændres uden varsel. Væsentlige ændringer af politikken vil blive offentliggjort på vores hjemmeside sammen med en opdateret version af politikken.
Klage:
Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger uden at være berettigede til at gøre dette, kan du sende en skriftlig klage til ve@ve.dk. Mener du ikke, vi imødekommer din klage tilstrækkeligt, kan du indgive en klage til den nationale datatilsynsmyndighed:
Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk
Privatlivspolitik senest opdateret marts 2023.
[1] Kilde: https://www.datatilsynet.dk/generelt-om-databeskyttelse/hvad-er-dine-rettigheder/
Scroll to Top