Tillykke med den nye regering.

Fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi vil vi gerne ønske tillykke med den nye regering, både til Socialdemokratiet og til Enhedslisten, SF og Radikale. Det er glædeligt, at vi har fået en regering med reelle ambitioner om at tage klima og miljø alvorligt. Derfor ser vi frem til samarbejde om at realisere målene om 70% reduktion af drivhusgasserne.  Vi ser også frem til arbejdet med en ny udviklingspolitisk strategi, hvor øget klimabistand står centralt, så vi kan opfylde Danmarks løfter overfor udviklingslandene med at støtte både deres omstilling og klimatilpasning. Præcis som lovet med Paris-aftalen.

Hvis klima-ambitionerne skal realiseres, er det afgørende, at vi får hele befolkningen med. Ellers kan indsatserne hurtigt miste den nødvendige, brede opbakning. Den opbakning vil vi fra civilsamfundet gerne være med til at sikre. Derfor er det glædeligt, at regeringen løbende vil inddrage uafhængige eksperter og folkelige bevægelser m.fl. for at kvalificere og forankre de grønne politiske tiltag.

I VedvarendeEnergi har vi oplevet, at vi kan mobilisere en bred befolkning, når vi præsenterer konkrete løsninger, samtidig med at vi motiverer borgerne til selv at tage ejerskab og handle. På baggrund af mange gode erfaringer med folkelig inddragelse og ejerskab vil vi kraftigt opfordre til, at når der f.eks. opstilles nye vindmøller også sikres inddragelse og medejerskab af den lokale befolkning, eller når varmen skal omstilles til vedvarende energi også sikres lokal rådgivning og støtte, og når transporten skal omstilles også sikres, at lokalsamfundene inddrages

En anden afgørende faktor er øget viden i den brede befolkning både om klima og om vores handlemuligheder, både individuelt og fælles. Vi skal som borgere og forbrugere vide meget mere om, hvad vores handlinger og indkøb betyder for klimaet, fra nye sokker over den daglige pendling til den lange sommerferie.

For at lykkes er det også vigtigt at inddrage de dele af befolkningen, som har svært ved at omstille. Vi har alle vores faste vaner og meget af vores forbrug er socialt betinget. Når vores familie, venner og kolleger flyver til Paris for en weekend, vil vi med. Og for nogle er store drivhusgasudledninger en effekt af dårligt isoleret boliger og en dårligt fungerende offentlig transport, så en bil er svær at undvære. Vi vil opfordre regeringen til særlige indsatser for de befolkningsgrupper og lokalområder, hvor omstillingen til vedvarende energi er sværest.

For at lykkes med omstillingen er det vigtigt at indtænke de borgere, der skal omstille, give plads til dialoger og lokale initiativer, og at der er de rigtige rammebetingelser. Så længe det er dyrere at køre tog i stedet for fly, og benzinbilerne bliver billigere og billigere, får vi ikke alle med. Helt jordnært kunne Danmark starte med at hæve dieselafgifter og flyafgifter til samme niveau som vores nabolande.

Samlet giver vi fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi fuld opbakning til regeringens klimaindsatser med klimalov, klimahandlingsplaner med energieffektiviseringer, øget elektrificering af vores samfund, mindre klimabelastende transport, grønne regnemodeller m.m. Vi ser frem til 4 års konstruktivt samarbejde.

 

Scroll to Top