Hvad skal vi gøre ved Risøs atomaffald?

PRESSEMEDDELELSE

København og Aarhus d. 21/3 2018

 

 Forslag til folketingsbeslutning om atomaffaldsdeponering er en sejr for miljøet

 Fredag d. 23. marts førstebehandles regeringens forslag til en folketingsbeslutning om den fremtidige atomaffaldsdeponering [1]. Forslaget, der støttes af samtlige partier i Folketinget, indebærer, at det lav- og mellemradioaktive affald mellemlagres i en opgraderet lagerfacilitet på Risø senest frem til 2073, hvorefter et dybt geologisk slutdepot bliver taget i brug. Det betyder, at lokaliseringsprocessen for slutdeponeringen skal gå om. Desuden holdes muligheden for et tværnationalt samarbejde åben samtidigt med, at inddragelsen af interessenter fortsat vil ske gennem et kontaktforum for det radioaktive affald. Regeringen og Folketinget fortjener ros, fordi de har taget kritikken fra borgergrupper, berørte kommuner, miljøorganisationer, internationale eksperter og myndighederne i vores nabolande til sig. Det eneste, der mangler i regeringsforslaget, er en atomaffaldsfond.

I september 2017 varslede regeringen, at den ønskede at bringe den danske atomaffaldsproces ind på det rigtige spor. Den hidtidige proces, der strakte sig over mere end ti år, gav anledning til alvorlig kritik fra lokale og udenlandske myndigheder, miljøorganisationer, borgergrupper og uafhængige internationale ekspertorganisationer: Kritikken gik ikke mindst på processuelle forhold – manglen på åbenhed og borgerinddragelse, mangler ved den dokumentation, der er blevet fremlagt af de ansvarlige myndigheder, klassificeringen af det radioaktive affald og valget af depottyper [2].

”Med dette forslag til folketingsbeslutning viser regeringen og Folketinget, at der ikke er tale om tomme løfter ”, udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi. ”At lade affaldet forblive på Risø under forsvarlige forhold indtil det skal slutdeponeres giver god mening, fordi det er her, at langt det meste af det er produceret”.

”Indvendingerne fra de udenlandske myndigheder og eksperter opstod, fordi det oprindeligt planlagte terrænnære eller mellemdybe slutdepot ikke var sikkert og ikke levede op til internationale standarder”, udtaler Palle Bendsen fra NOAHs Urangruppe. ”Ved at lytte til kritikken har regeringen og Folketinget bevist, at de tager sikkerhedsspørgsmålene alvorligt, og ikke har til hensigt at gå på kompromis med hensyn til befolkningens sundhed og miljøet”.

At beslutningerne på atomaffaldsområdet er blevet bedre, skyldes ikke mindst, at atomaffaldsprocessen er forbedret. Siden Uddannelses- og Forskningsministeriet i 2016 oprettede et kontaktforum for det radioaktive affald med repræsentation af relevante myndigheder, borgergrupper og miljøorganisationer, er dialogen med civilsamfundet blevet langt mere konstruktiv [3]. Til forummet har hidtil været tilknyttet et uvildigt ekspertpanel, udpeget af Det Frie Forskningsråd, hvortil kommer, at Dansk Dekommissionering har nedsat en international faglig gruppe, der følger og kommenterer atomaffaldsprocessen. I betragtning af den positive rolle, kontaktforummet har spillet, er der ingen grunde til, at denne ordning ikke skulle fortsætte.

”Det eneste, der mangler i forslaget til folketingsbeslutning, er en atomaffaldsfond, sådan som man ser det i mange af de lande, vi normalt sammenligner os med”, udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAHs Urangruppe. ”Fonden skal sikre, at fremtidige generationer ikke påføres urimelige økonomiske byrder som resultat af, at mellemlagringen udskyder slutdeponeringen af affaldet. Det kan ske ved, at der overføres så mange økonomiske ressourcer til fonden, der er øremærket til opførelsen og eventuelt driften af slutdepotet, at finansieringen af slutdepotet er på plads på det tidspunkt, hvor det oprindeligt var meningen, at det skulle være i drift”. [4]

 For nærmere oplysninger, kontakt:

 NOAH Friends of the Earth Denmark’s Urangruppe: Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net og Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk Hjemmeside: https://noah.dk/urangruppe

 VedvarendeEnergi: Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, pedersen(at)ve.dk Hjemmeside: www.ve.dk

 Noter:

[1] Forslag til folketingsbeslutning om en langsigtet løsning for Danmarks radioaktive affald, fremsat den 14. marts 2018 af uddannelses- og forskningsministeren: kortlink.dk/ft/tcxr

[2] Johan Swahn, Gerhard Schmidt, Palle Bendsen og Hans Pedersen: Den danske atomaffaldsproces må forbedres, Kronik i Ingeniøren, 30/10 2015, lang version: kortlink.dk/noah/rmw3

[3] Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside om kontaktforum: kortlink.dk/ufm/tcxs

 4] NOAH: Etiske overvejelser om byrdefordelingen mellem nutidige og fremtidige generationer ved oprettelsen af et mellemlager for lav- og mellemradioaktivt affald, Oplæg ved møde i Uddannelses- og Forskningsministeriets kontaktforum for radioaktivt affald, 14/12 2016: kortlink.dk/researchgate/tcxv

Scroll to Top