Nyt udbud skal sikre flere små solcelleanlæg

Regeringen har indgået en aftale med partierne i energiforligskredsen om at afsætte 105 mio. kr. til et udbud, hvor solcelleprojekter på op til 1 MW kan byde ind. Det forventes at give en udbygning med i alt ca. 35 MW nye solceller i Danmark, der vil kunne levere et års forbrug af grøn strøm til 12.500 danske husstande.

VedvarendeEnergi har sammen med en række partnerorganisationer givet dette høringssvar:


Barrierer for folkelige andelsselskaber – solcellelav

Generelt er vi glade for at der med dette forslag kommer støtte til udbygning af mindre solcelleanlæg; men vi finder at den foreslåede ordning med et enkelt udbud frem for en ordning med faste priser gør det vanskeligt for lokale initiativer at deltage.

Det reducerer antallet af mulige deltagere i udbygningen og reducerer den folkelige deltagelse.

Det er skuffende, at Folketing, regering og centraladministration ikke ønsker at give plads til forbrugerejede andelsselskaber / solcellelav. Demokratisk organiserede, folkeligt ejede selskaber kan sikre lokal accept, men etablering og beslutningsproces tager længere tid end for kommercielle selskaber. Det bør der tages hensyn til når der opstilles tidsfrister, som projektejerne er forpligtiget til at følge.

Til det konkrete forslag har vi følgende kommentarer og forslag:

–   Udbuddet er foreslået at handle om et pristillæg til markedsprisen, hvilket giver en usikkerhed for investorerne og dermed nødvendiggør en højere budpris samt gør det sværere at deltage for mindre, lokale aktører, der ikke har samme mulighed for at afdække risici som større firmaer. Derfor foreslår vi at pristillæg ændres til fast pris i 20 år, som det f.eks. er praksis ved havmølleudbud.

–   Det er foreslået at indføre en fastholdelsesbod på 170 kr./MWh årlig solcelleproduktion, hvilket for et 1 MW solcelleanlæg vil være omkring 150.000 kr. Dette vil yderligere gøre det svært for lokale aktører at deltage, og vil for mange være en barriere, som reelt vil forhindre deltagelse. Vi foreslår at denne bod fjernes.

–   Det er foreslået at udbud ikke omfatter anlæg placeret i egen forbrugsinstallation. Vi mener at anlæg i engen installation bør kunne deltage på lige fod med anlæg placeret i selvstændig installation. Vi foreslår derfor at anlæg i egen forbrugsinstallation kan deltage og opnå pristillæg for den del af solcelleproduktionen, der leveres til det offentlige net.

–   Det er uklart om man kan deltage i udbud med et projekt, hvor lokalplan eller byggetilladelse er godkendt af kommunen; men hvor klagefrister ikke er udløbet og der muligvis er indgivet en klage. Givet den korte frist til udbuddet, foreslår vi at projekter under disse betingelser kan deltage i udbud. Såfremt klagen betyder at lokalplan eller byggetilladelse ikke godkendes af f.eks. Planklagenævnet, eller hvis anlægget grundet yderligere klager og/eller sagsanlæg ikke kan opstilles inden to år, kan tilsagnet bortfalde.

 

Alliancen for Community Power består i denne sag af:

Miljøorganisationen VedvarendeEnergi

NOAH Friends of the Earth Denmark

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi

Samsø Energiakademi

DENFO , Danske Energiforbrugere

Vestjyllands Energi- og Miljøforening

 

 

 

 

 

Scroll to Top