Kører det for både dig og klimaet?

Bil, tog, cykel, fly eller færge? Hvad er egentlig den mest klimarigtige måde at komme rundt på? Det får du svaret på med VedvarendeEnergis ”transportpyramide”. 

Om VedvarendeEnergis transportpyramide

Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvordan man mest effektivt reducerer sit personlige klimaaftryk. Derfor har VedvarendeEnergis klimamagasin RÅSTOF taget udgangspunkt i den traditionelle kostpyramide og anvendt principperne til at visualisere, hvilke forbrugsvalg der medfører det højeste klimaaftryk (øverst), og hvilke klimavenlige alternativer, man med fordel kan benytte (nederst).

Denne gang handler det om transport. Der er nemlig stor forskel på, om vi eksempelvis tager cyklen eller bilen – ikke kun for vores egen sundheds skyld, men også for klimaet.

I VedvarendeEnergi er vi overbeviste om, at vi danske borgere sagtens kan tage mere klimaansvar, også for vores transport. Et oplagt sted at starte er med vores egne vaner og daglige transportvalg. Vi opfordrer til at klippe transportpyramiden ud og hænge den på køleskabet ved siden af klima-kostpyramiden. Så bliver det lettere at tage hensyn til klimaet både på indkøbssedlen, og når du drøner til og fra supermarkedet. God fornøjelse og god tur!

Sådan har vi lavet inddelingerne i pyramiden
Transportmidlerne i pyramiden er inddelt efter, hvor meget CO2e de udleder per. passagerkilometer: Fra højest til lavest. Der er regnet med CO2-ækvivalenter (CO2e), som er summen af drivhuseffekten af alle drivhusgasser. Specielt for fly er forskellen stor, da deres CO2-udledning kun er halvdelen af deres samlede klimabelastning. For at danne et så retvisende billede som muligt er belastningen per. passagerkilometer beregnet med udgangspunkt i det gennemsnitlige passagerantal i de forskellige transportformer. Det vil sige, at vi har beregnet klimaaftrykket af en personbil med det gennemsnitlige passagertal på 1,5. Derfor vil det naturligvis også forholde sig sådan, at klimabelastningen per. passagerkilometer vil være mindre, hvis eksempelvis fire personer rejser i samme bil; men stige, hvis der kun er en i bilen.

Klimabelastningen for alle el-drevne køretøjer i pyramiden er beregnet ud fra den nuværende gennemsnitlige andel af vedvarende energi i elnettet (gennemsnit 2015-17). Resten af elproduktionen kommer fra ikke-vedvarende energikilder såsom kul og gas. De el-drevne transportmidler vil altså tiltagende blive mere klimavenlige i takt med den nationale omstilling til vedvarende energi.

De forskellige niveauer i pyramiden

Højeste klimaaftryk: Mere end 150 g CO2e/passagerkilometer

Højt klimaaftryk: Mere end  70 g CO2e/passagerkilometer

Middel klimaaftryk: Mere end 13,5 g. CO2e/passagerkilometer

Lavt klimaaftryk: Ikke CO2e-neutral transport, men under 13,5 g. CO2e/passagerkilometer

Lavest klimaaftryk: CO2-neutral transport.

70 g CO2e/passagerkilometer svarer til 4 passagerkilometer/kwh eller 40 passagerkilometer/liter brændstof. Ligeledes svarer 13,5 g. CO2e/passagerkilometer til 20 passagerkilometer/kwh eller 200 passagerkilometer/liter brændstof og 13,5 g. CO2e/passagerkilometer svarer til 20 passagerkilometer/kwh eller 200 passagerkilometer/liter brændstof.

*Beregningerne der ligger til grund for transportpyramiden tager ikke forbehold for CO2-udledningen i selve produktionen af transportmidlerne. Vi gør ligeledes opmærksom på, at beregningerne kan variere afhængig af transportmidlets mærke og model – f.eks udleder store, ineffektive biler nemt dobbelt så meget CO2 som små biler.

Scroll to Top