VedvarendeEnergi siger nej tak til gasledning

København, 18. september 2018

Kære udenrigsminister Anders Samuelsen og energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt

Vi – en række af civilsamfundets organisationer – ønsker hermed at gøre opmærksom på vores modstand
mod Nord Stream 2-projektet og opfordrer jer til at gøre alt, hvad I kan, for at forhindre de to sideløbende
ansøgninger.

Nord Stream 2-rørledningen fra Rusland til Tyskland gennem Østersøen har til hensigt at importere
milliarder af kubikmeter fossil gas til EU hvert år. Byggeriet vil medføre negativ indvirkning på økosystemet i
Østersøen, også i Dansk territorium. Hvis byggeriet gennemføres, vil det resultere i udledning af over 100
millioner tons CO2 om året og store mængder metan. Det vil gøre EU afhængig af fossil gas i årtier fremover,
og forhindre at EU opfylder Paris-aftalen.

Uanset hvilken af de to rørføringer, der vælges, vil rørføringen passere gennem fem EU-beskyttede
naturområder i Østersøen samt det russiske naturreservat Kurgalsky. Opførelsen af rørledningen i
følsomme og allerede stærkt påvirkede økosystemer udgør en alvorlig og i værste fald irreversibel trussel
mod livet i Østersøen. Habitater, der nyder streng beskyttelse, f.eks. undersøiske enge af havgræs og
stenrev, vil blive ødelagt, og sjældne havfugle og marsvin vil blive fordrevet fra nogle af deres vigtigste
levesteder. Projektet er således i direkte modstrid til erklærede mål om europæisk havbeskyttelse og
rehabilitering af havmiljøet i Østersøen.

Med en forventet levetid på 50 år vil rørledningen levere fossile brændstoffer til Europa langt ud over det
tidspunkt, hvor Europa skal have afviklet al afbrænding af fossile brændsler, herunder afbrænding af fossil
gas. Hvis EU skal opfylde sin del i at sikre, at Paris-aftalens målsætninger opfyldes, kan unionen ikke
fortsætte med at forbruge fossil gas i yderligere 50 år. Det resterende kulstofbudget er for lille til at give
mulighed for yderligere 50 års europæisk udledning af klimagasser fra fossile brændstoffer. Alene af den
grund er projektet en dårlig business case.

Dansk modstand mod at bygge ledningen i danske territorialfarvand er et vigtigt skridt mod at redde
Europa og Østersøen fra Nord Stream 2 og dens negative konsekvenser for miljø og klima. Vi opfordrer jer
derfor til at udnytte jeres mulighed for at forhindre byggeriet af rørledningen i dansk område.

Med venlig hilsen,

Afrika Kontakt
Danmarks Naturfredningsforening
Den Grønne Studenterbevægelse
Det Fælles Bedste
DIB
Klimakollektivet
Landsforeningen Levende Hav
Miljøorganisationen VedvarendeEnergi
NOAH
Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi
Ungdom NOAH
Vendsyssel Energi- og Miljøforening
350 Klimabevægelsen i Danmark

Scroll to Top