VedvarendeEnergis forslag til EU-kommisionen

Til Energi-, Milljø- og Klimaministeriet

Fra Miljøorganisationen VedvarendeEnergi takker vi for muligheden for at fremsende forslag til det danske indspil til den kommende EU Kommissions 5-årige arbejdsprogram på energi-, klima-og forsyningsområdet.

Overordnet er det vigtigt, at de kommende 5 år bruges til at sikre og intensivere EU’s omstilling til et lavemissionssamfund, og at Kommissionen både arbejder med at gennemføre allerede besluttede mål og planer og samtidigt forbereder en hurtigere omstilling, som er i overensstemmelse med det globale mål om at begrænse temperaturstigningerne til 1,5’C. En hurtigere omstilling og et mere stabilt klima vil være i Danmarks klare interesse, både fordi vi har en række teknologier og andre løsninger til den hurtige omstilling, og fordi vi som en lille nation med en åben økonomi vil blive økonomisk påvirket af klimaforandringerne langt udover, hvad de direkte ændrer på det danske vejr. Kommissionen bør derfor arbejde med planer, der kan sikre mindst 60% reduktion af EU’s drivhusgasudledninger i 2030 i forhold til 1990 og drivhusgasneutralitet omkring 2040.

Nedenfor er kommentarer til de 7 foreslåede prioritetsområder samt et tværgående hensyn:

Gaspakke
For udviklingen af gassektoren, herunder en mulig kommende gaspakke, er det afgørende, at den omfatter en hurtig reduktion af brugen af fossil gas, og at al ny gasinfrastruktur vurderes i forhold til dets værdi i et energisystem uden fossil gas. Det er desværre ikke tilfældet i dag, hverken i Kommissionens planer, i ENTSOGas planer eller i nationale planer, som den nyligt vedtagne Baltic Pipe.

Sektorkobling
Sektorkoblingen mellem el, gas, varme, transportenergi etc. bør være et afgørende fokusområde i den kommende Kommissions arbejde. Fokus har hidtil i for stort omfang været på transnationale energinetværk, hvilket bl.a. skyldes den indbyggede fokus i EU-systemet på grænseoverskridende samarbejde. Der bør i det kommende arbejde derfor være væsentligt mere fokus på lokal integration og sektorkobling, samt på interne flaskehalse i elnettene i de enkelte lande.

Et klimavenligt el-system Omstillingen til et klimavenligt el-system baseret på vedvarende energi må være en absolut prioritet i den kommende Kommissions arbejde. Med en forventning om, at omstillingen til vedvarende energi også er en omstilling til et væsentligt mere elektrisk samfund, bør Kommissionen prioritere en hurtig omstilling til vedvarende e energi i elproduktionen.

Energieffektivitet
Energieffektivitet med bl.a. ecodesign og energimærkning bør også være en høj prioritet. Der er stadig store muligheder for yderligere energibesparelser; men en fortsat forbedring af regler vil kræve, at der er tilstrækkelige ressourcer til forarbejdet med undersøgelser, standarder m.m. og at alle aktører, også fra civilsamfundet, inddrages mest muligt.

Der er også behov for regler, der fremmer ”smarte” produkter, som kan tilpasse energiforbruget til produktion af vedvarende energi. Endelig bør indsatsen for at reducere produkternes samlede klimabelastning over deres levetid være i høj fokus, både med hensyn til klimabelastning i produktionen og med holdbarhed, reparationsmuligheder og genbrugelighed. Udover styrkelse af de igangværende aktiviteter på området, foreslår vi, at Kommissionen arbejder for klimainformation af produkter, så forbrugerne får information til at foretage kvalificerede klimavalg.

Dekarbonisering af transportsektoren
Dekarbonisering af transportsektoren med energieffektivitet og omstilling til vedvarende energi er en hjørnesten i omstillingen til vedvarende energi, herunder udfasning af diesel-og benzinbiler. Udover at styrke CO2-udledningsstandarder bør Kommissionen også arbejde for nye brændstoffer, f.eks. elektrofuels, der ikke har mange af biobrændstoffernes miljøproblemer, og en gentænkning af transporten, så fokus bliver på den mest optimale, klimaneutrale mobilitet. Dette bør også omfatte virkemidler til at begrænse den mest miljøbelastende transportform, luftfarten, med afgifter og udvikling af alternativer. Indsatsen for klimaneutral transport bør ske i samarbejde mellem forskellige generaldirektorater i Kommissionen, herunder DG Transport.

Landbrugets drivhusgasudledning og CO2-optag og lagring
Kommissionen bør også i de kommende år arbejde for reduktion af andre drivhusgasser, f.eks. fra landbrug og industri, samt på hvordan bæredygtigt optag af drivhusgasser kan fremmes.

Tværgående hensyn
Endelig bør Kommissionen have fokus på, hvordan omstillingen påvirker uligheden og svage grupper i samfundet, ikke mindst fordi den stigende ulighed kan være en stopklods for omstillingen til et klimaneutralt samfund, som vi f.eks. har set med de nylige protester mod højere benzin-og dieselafgifter i Frankrig. 

Scroll to Top