VedvarendeEnergis kommentar til forslag til ændring af energieffektivitetsdirektiv

VedvarendeEnergi takker for muligheden for at kommentere disse fire forslag fra EU-Kommissionen, som en del af diskussionen af den danske holdning til dem.

VedvarendeEnergi støtter et bindende energisparemål på ikke under 30%, og ønsker at målet skal justeres op mod de 40 %, som EU-parlamentet har peget på, og som vurderes samfundsøkonomisk rentabelt i EU som helhed.

VedvarendeEnergi mener, at der så vidt muligt bør fastlægges bindende nationale energisparemål, som supplement til de fælles regler, der fastlægges med EU’s energieffektivitetsdirektiver.

VedvarendeEnergi anbefaler at EU Kommissionen jævnligt opgør samlede energispareindsatser for alle EU-lande, og hvis de ikke samlet når EU’s mål skal EU-Kommissionen kunne tage supplerende initiativer.

Det er vigtigt at energieffektivitetsdirektivet giver mulighed for at kravet til forsyningsselskaber om 1,5% årlige besparelser med andre løsninger, hvilket bør fremgå af art. 7b.

VedvarendeEnergi foreslår at kravet om 3% årlig renovering af statslige bygninger udstrækkes til også at omfatte andre offentlige bygninger, f.eks. kommunale bygninger.

VedvarendeEnergi anbefaler, at der fastsættes en fælles europæisk definition af hvilke virksomheder, der er omfattet af det obligatoriske energisyn for store virksomheder, baseret på nationale kriterier. Derudover anbefaler VedvarendeEnergi en fælles europæisk guideline for, hvad et energisyn som minimum bør indeholde.

Det er vigtigt at ambitionen kan opdateres hvert 5. år, så indsatsen følger klimaindsatsen,, som ifølge Paris Aftalen fremover skal aftales med 5-årige nationale planer (NDCs).

Uddybning og flere oplysninger ved politisk koordinator Gunnar Boye Olesen gbo@ve.dk

Scroll to Top