Vindoverskud kræver smartere afgifter

For at udnytte vindkraften effektivt i Danmark, skal vi bruge mere el til bl.a. varmepumper. Det kræver nytænkning. Det er intet under, at afgiftsfri træpiller og træflis i dag udkonkurrerer varmepumper med afgiftsbelagt el, også selv om varmepumperne er samfundsøkonomisk bedre.

Omvendt er det ingen løsning bare at fjerne elafgiften. El er stadig en miljøbelastende energiform med 40 pct. af dansk strømproduktion fra kulkraft og med nogenlunde samme gennemsnitlige CO2-udslip som ved afbrænding af olie.

Hvis vi skal bruge vindkraften bedre, skal der ændres på afgifterne. Et konkret mulighed er en dynamisk elafgift, hvor afgiften er høj, når sol- og vindkraftproduktionen er lav, mens afgiften er lav, eller nul, når der er meget vind og sol. Så vil det pludselig kunne betale sig at investere i varmepumper med varmelagre, frem for træpillefyr.

>> Gunnar Boye Olesen er politisk koordinator i miljøorganisationen VedvarendeEnergi

Det vil ikke blot give en mere miljøvenlig varmeforsyning med en bedre samfundsøkonomi, men også et elforbrug, der bedre kan matche den fortsatte vindkraftudbygning. Så kan vi både miljømæssigt og økonomisk virkelig få gavn af 50 pct. vindkraft i 2020 og måske 85 pct. i 2030. Samtidig vil det betyde, at Skatteministeriet ikke vil miste så mange indtægter, som hvis vi bare fortsætter som nu, hvor alle, der kan, omstiller til afgiftsfri biomasse.

Foreningen VedvarendeEnergi har fremlagt et forslag til en dynamisk elafgift, hvor afgiften varierer time for time efter forholdet mellem vind- og solkraft og elforbrug. I praksis kan elafgiften variere efter den vind- og solkraftproduktion og det forbrug, som Energinet.dk og elbørsen Nordpool/Nasdaq bruger til at fastlægge timeprisen for el. Forslaget vil give uændret afgift for en gennemsnitlig forbruger, der fortsætter sit nuværende forbrug. Dermed vil den også give uændrede skatteindtæger til staten fra det store flertal af mindre forbrugere, der ikke vil ændre adfærd af betydning med en dynamisk elafgift.

En dynamisk elafgift som her foreslået vil beskatte forbrug af den miljøbelastende fossile elproduktion kraftigt, men vil kun give en beskeden beskatning af den miljøvenlige elproduktion. Den vil også beskatte el fra biomasse, men med de begrænsede potentialer, der er for bæredygtig biomasseproduktion, kan vi ikke uhæmmet bruge løs af biomassen.

Hvis afgifterne skal støtte omstillingen til vedvarende energi, er der behov for, at politikerne ikke lader stå til på skatteområdet. De skal turde gå nye veje. Der er også behov for, at Skatteministeriet kommer af med den berøringsangst, som embedsmændene hidtil har haft for nye forslag, der faktisk kan være med til at løse problemerne.

VedvarendeEnergis forslag til dynamisk elagift tager højde for en række af de hidtidige kritikpunkter til en dynamisk elafgift. Ved at fastlægge afgiften efter dansk produktion af vind og sol relativt til forbrug sikres med et enkelt system en afgift, der fremmer brug af vind-og solkraft.

Efterhånden som vind- og solkraft udbygges, kan afgiftens afhængighed af sol- og vindkraft ændres, så afgiften bliver uændret for den gennemsnitlige forbruger, som ikke ændrer forbrugsmønster. Andre alternativer, som en værdiafgift på den svingende elmarkedspris (som moms), kan ikke på samme måde understøtte brugen af vind- og solkraft og kan give væsentlige svingninger i afgifterne for de forbrugere, der ikke tilpasser deres forbrug efter vind og sol.

For at starte hurtigt og få erfaringer med systemet kan den dynamiske afgift indføres i faser. Man kunne f.eks. starte med varmeværker, der allerede har timeafregning af elkøb, og som med store varmepumper og varmelagre hurtigt kan opbygge et fleksibelt elforbrug. Med en dynamisk elafgift fremmes de mest rentable løsninger til fleksibelt elforbrug. Det giver de bedste muligheder for innovation på området og den mest økonomiske indpasning af vind og sol i elsystemet.

Når regeringen om kort tid skal revidere energiafgifterne, er der stort behov for et fremtidssikret system, der bl.a. kan sikre, at vi bruger vind- og solkraft meget bedre. En dynamisk elafgift er et godt bud på en hjørnesten i et sådant afgiftssystem.

Kilde: Ingeniøren

Scroll to Top