Forslag til grøn taksonomi undergraver klimaunionen

EU-kommissionen lægger op til at atomkraft og naturgas skal betragtes som vedvarende energikilder uden at være det – og det er både VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og NOAH imod.

EU-kommissionens forslag til en grøn taksonomi undergraver EU’s grønne omstilling, fordi den sidestiller naturgas og atomkraft med vedvarende energi. Desuden skader den danske industriinteresser, eftersom hver krone, der bliver investeret i naturgas og atomkraft, er en krone, der ikke investeres i vedvarende energi. I forvejen favoriseres atomkraften på EU’s institutionelle niveau gennem den konkurrenceforvridende EURATOM-traktat.

I begyndelsen af januar begyndte konsultationer vedrørende EU-kommissionens delegerede retsakt, der grønvasker naturgas og atomkraft. Ifølge taksonomien – dvs. det klassifikationssystem, der vejleder grønne investorer – skal en økologisk bæredygtig økonomisk aktivitet opfylde en række miljøkriterier, ikke skade miljøet, samt leve op til bestemte sociale, administrative og tekniske standarder.

Hverken naturgas eller atomkraft lever op til princippet om ikke at gøre væsentlig skade på miljøet - en af hjørnestenene i den grønne taksonomi. Årsagerne er bl.a., at brug af naturgas er uforenelig med Parisaftalens halvanden grads klimamålsætning og problemet med slutdeponeringen af det langlivede radioaktive affald ikke er løst. Ifølge kommissionsforslaget behøver nye gaskraftværker end ikke at afregne deres CO2-udledninger hvert år, men kan gøre det som et gennemsnit over tyve år. Hermed accepteres kraftværker der i deres første år udleder millioner af tons CO2.

”Statsministeren sagde i sin nytårstale, at EU startede som en kul- og stålunion og vi i Danmark kæmper for, at EU bliver til en klimaunion,” udtaler Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi.

”Mindre end tre uger senere er udsigten til klimaunionen ved at gå op i røg. Ifølge nogle opgørelser vil EU-kommissionens delegerede retsakt give mulighed for, at 1,4 milliarder tons CO2-udledninger bliver anerkendt som grønne.”

Den delegerede retsakt har delt EU’s medlemslande i to: På den ene side står Danmark, Portugal, Tyskland, Østrig, Luxembourg og Spanien, der ønsker at satse på vedvarende energi; på den anden side en koalition anført af Frankrig, som håber at redde sin skrantende atomkraftindustri, og derfor har indgået et samarbejde med ni andre, hovedsageligt østeuropæiske lande. For at stoppe retsakten efter høringsfristen kræves der et 65 procents flertal fra mindst 20 lande i Det Europæiske Råd eller et flertal i EU-parlamentet.

”Desværre er der ikke meget udsigt til, at rådet eller EU-parlamentet forkaster den delegerede retsakt,” udtaler Niels Henrik Hooge fra NOAH Friends of the Earth Denmark.

”Til gengæld kan regeringen vise, hvor alvorligt den mener det, når den siger, at den ikke ønsker naturgas og atomkraft med i den grønne taksonomi. Sammen med Østrig og sandsynligvis også Tyskland, Luxembourg og Spanien bør Danmark indstævne EU-kommissionen for EU-domstolen. Både den østrigske og den tyske regering har præsenteret juridiske ekspertvurderinger, som konkluderer, at kommissionens delegerede retsakt er i strid med forordningen om den grønne taksonomi”.

”Under alle omstændigheder bør regeringen arbejde for, at Konferencen om Europas fremtid, der slutter til sommer, fører til en ændring af EU’s traktater,” udtaler Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark.

”Virkeliggørelsen af EU’s grønne omstilling forudsætter nye strukturer på forfatningsniveau, hvis den skal gøre det europæiske energisystem CO2-neutralt, fordi indførelsen af vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparende foranstaltninger foregår alt for langsomt. Danmark bør arbejde for reform eller ophævelse af EURATOM-traktaten og for, at EU får en ny overordnet vision på energiområdet, som kun en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse kan leve op til.”

VedvarendeEnergi, Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi og NOAH støtter det udkast til en Traktat for Vedvarende Energi, Energieffektivitet og Energibesparelse, der er udarbejdet af forfatningsretseksperten Prof. Dr. Michael Geistlinger fra Salzburgs Universitet. Støtteerklæringen er lavet i samarbejde med Plattform gegen Atomgefahren Salzburg (PLAGE) i Østrig. Traktatudkastet består af EURATOM-traktaten i en ændret version, der sikrer, at favoriseringen af atomkraften i EU opgives. Det er skrevet sammen med Den Europæiske Energiomstillingsprotokol, som blev foreslået af den østrigske regering i 2016.

 

For nærmere oplysninger, kontakt:

VedvarendeEnergi (www.ve.dk): Hans Pedersen, tlf.: 51 92 24 14, e-mail: pedersen(at)ve.dk og Gunnar Boye Olesen, tlf.: 86 22 70 00, e-mail: ove(at)inforse.org

NOAH Friends of the Earth Denmark (www.noah.dk):  Niels Henrik Hooge, tlf.: 21 83 79 94, e-mail: nielshenrik(at)noah.dk og Palle Bendsen, tlf.: 30 13 76 95, e-mail: pnb(at)ydun.net

Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi (www.folkecenter.eu): Jane Kruse, tlf.: 97 95 66 00, (mob.) 40 60 45 51, e-mail: jk(at)folkecenter.dk

 

Scroll to Top