Folketingsvalg ’22: Tid til at skrive et nyt kapitel i den grønne omstilling – nu skal der fokus på folkelig deltagelse! 

På tirsdag skal danskerne til stemmeurnerne og et nyt hold vælges til Folketinget – det skaber en oplagt mulighed for at forbedre den danske klimastrategi. VedvarendeEnergi foreslår, at politikerne opgiver en stor del af fokusset på teknologier, der endnu ikke er udviklet, og i stedet retter fokus mod borgerne. Borgerinddragelse er nemlig vejen til en hurtigere og mindre konfliktfuld grøn omstilling. Det fortæller Gunnar Boye Olesen, politisk koordinator i VedvarendeEnergi, som præsenterer organisationens fire konkrete forslag til mere folkelig deltagelse i omstillingen. 

Af Dea Dalbjerg 

I disse dage er gadelygterne beklædte med valgplakater, hvor smilende politikere prøver at vinde borgernes gunst. På landets togstationer deles der røde roser og blå bolsjer ud, alt imens Tv-stationerne bugner af politiske debatter og valgmagasiner. Temaerne for denne valgkamp er mange, men klima og grøn omstilling er stadig på dagsordenen – præcis som den bør være.  

Udover klimakrisen ligger den nuværende energikrise mange danskere på sinde, hvorfor den også fylder i den politiske debat. Når valgkampen er slut, er der dog brug for langt mere end bare skåltaler og velmenende hashtags. Efter valget står et nyt hold folketingspolitikere overfor at skulle forhandle reel politik på klima- og energiområderne. VedvarendeEnergi mener, at det er en oplagt mulighed for at vende et nyt blad i fortællingen om den grønne omstilling og give borgernes deltagelse mere plads. Det fortæller Gunnar Boye Olesen: 

”I den klimaindsats, som den nuværende regering har lagt for dagen, har man undgået at tage befolkningen og de civile organisationer med. Det er en fejl, der bevirker, at omstillingen går langsommere, at man ikke får alle de lokale løsninger med, og at man skaber unødvendig modstand, som vi bl.a. har set med store vindmølleprojekter.” Han uddyber: 

”Man får en overteknificeret omstillingsplan, der hovedsageligt fokuserer på teknologier, som enten i sig selv har store ressourceforbrug, f.eks. elbiler, eller som ikke er afprøvet i større skala, som f.eks. PtX-brændsler, hvor opskaleringen kan vise sig vanskeligere end forventet. Man har valgt at fokusere på teknologien frem for at fokusere på egentlige reduktioner her og nu.” 

Gunnar Boye Olesen forklarer, at et større fokus på borgerinddragelse i klimaindsatsen kræver at man fra politisk hånd skaber både flere og nemmere muligheder for, at den enkelte borger kan bidrage aktivt til at reducere CO2-udslippet i fællesskab med andre.

Fire konkrete forslag med borgerinddragelse i fokus 

Én ting er at tale om borgerinddragelse i den grønne omstilling – noget andet er at konkretisere det til egentlige tiltag. Med udgangspunkt i VE’s ønske om at være handlingsanvisende i kampen for den grønne omstilling, præsenterer organisationen fire konkrete politiske forslag, der på hver sin måde bidrager til større folkelig deltagelse i den grønne omstilling. 

Lokale energifællesskaber og VE-udbygninger skal opprioriteres 

VE foreslår, at der fremadrettet sikres lokal deltagelse i udbygningen af vedvarende energi. Det indebærer en opprioritering af lokale, folkeligt ejede energifællesskaber og andre folkeligt ejede VE-udbygninger. Gunnar Boye Olesen forklarer, at det både handler om at sætte en ambition på området, og om at forsimple reglerne for lokale energifællesskaber og deling af lokalt ejet VE-el. 

”Vi foreslår, at der bliver lavet regler, så det bliver nemmere og mindre bureaukratisk at oprette lokale energifællesskaber. Samtidig mener vi, at man politisk bør sætte en reel ambition på området og lave en målsætning om, at der f.eks. skal være 2000 MW lokalt, folkeejet vind- og solkraft inden 2030,” fortæller han. 

Den lokale medbestemmelse i grøn trafik og kollektiv transport skal styrkes 

Lokal deltagelse i den grønne omstilling handler om andet og mere end lokale energifællesskaber. Derfor foreslår VE også, at der skal være større lokal medbestemmelse, når trafikken lokalt skal indrettes med grønne trafikløsninger. 

”På nuværende tidspunkt er der nogle statslige regler, der begrænser kommunernes muligheder for at lave grønne trafikløsninger. F.eks. dikteres hastighedsgrænserne i byerne i stort omfang af statslige regler. Vi mener, at det bør være muligt for lokalbefolkningen at vedtage lavere hastighedsgrænser og andre støj-og trafikdæmpende tiltag, hvis de ønsker det af grønne hensyn – og ikke kun af hensyn til f.eks. skoler, som det er tilfældet i dag,” forklarer Gunnar Boye Olesen. 

”Desuden skal der sættes penge af, så kommunerne kan realisere deres grønne trafikrenoveringer hurtigere. Det gælder bl.a. anlægning af cykelstier, hvor mange borgere og kommuner ønsker en øget indsats med medfinansiering fra staten,” supplerer han. 

Derudover foreslår VE større lokal indflydelse på tilrettelæggelsen af kollektiv transport. Gunnar Boye Olesen fortæller, at det både handler om at inddrage de borgere, der bruger den kollektive trafik hver dag, men også de borgere, der bor langs strækningerne og som har brug for at have muligheden indimellem. Samtidig er der behov for flere midler til den kollektive transport, der er blevet beskåret og fordyret de senere år. 

Der skal oprettes en fond til folkelige klimaindsatser 

Udover medbestemmelse i de kommunale løsninger, skal borgerne også styrkes i at handle på deres egne idéer. Derfor foreslår VE, at der oprettes en fond på mindst 50 mio. kr. per år, som skal støtte folkelige klimainitiativer indenfor energi, transport, forbrug, genbrug, reparationer og fødevarer m.m. 

”Vi forestiller os en fond, hvor man kan søge støtte til initiativer, der fremmer den grønne omstilling hele vejen rundt,” fortæller Gunnar Boye Olesen og fortsætter:  

”Det kan både være lokale energifællesskaber, men det kan også være andre initiativer som f.eks. delebilsordninger, reparationsværksteder eller andre lokale, grønne initiativer.” 

Gunnar Boye Olesen forklarer, at fonden både er tiltænkt lokale borgergrupper, men også civilsamfundsorganisationer, der kan bistå med rådgivning, koordinering og opstart af forskellige lokale projekter. 

Reparationer og genbrug skal gøres mere attraktivt 

Endelig ønsker VE også, at det skal gøres mere attraktivt at genbruge og reparere for den enkelte borger. Det skal være en hjælp i opgøret mod køb-og-smid-væk-kulturen, så borgerne i stedet køber mindre og bruger deres ting i længere tid. Derfor foreslår VE momsfrihed på reparationer og genbrug samt et skattefradrag for reparationer. Gunnar Boye Olesen uddyber: 

”Vi foreslår et skattefradrag på reparationer, der kører efter nogenlunde samme princip, som vi kender fra håndværkerfradraget på energioptimering af boliger. Man har gjort tilsvarende i Sverige for nogle år siden.” Han tilføjer: 

”Ydermere foreslår vi momsfrihed på både reparationer og på genbrug. Således bliver det mere økonomisk attraktivt at sælge og købe genbrugsvarer, og vi får udvidet markedet.” 

Hvad så nu? 

De fire forslag er tænkt som et konkret oplæg til det kommende hold af folketingspolitikere, når der skal forhandles klima- og energipolitik på den anden side af valget. VE vil have forslagene med i hånden, når organisationen fortsætter sin politiske indsats for den grønne omstilling. For mens bæredygtighed og grøn omstilling fylder mere og mere både i hverdagen og på den politiske dagsorden, mangler der stadig afgørende forandringer i de politiske rammebetingelser for den folkelige deltagelse. 

Gunnar Boye Olesen forklarer, at VE derfor vil arbejde for at forbedre rammebetingelserne.  

”Alt andet lige vil lokal deltagelse og engagement styrke udbygningen af vedvarende energi og fremme den grønne omstilling på mange måder. Det vil også skabe et mere aktivt demokrati med meningsfuld borgerinddragelse,” afslutter han. 

Scroll to Top