Grønne glæder ved Nørre Galten Kirke 

Den grønne omstilling har i de senere år vundet indpas flere og flere steder i det danske samfund. Klima- og miljøhensyn drøftes nu i forbindelse med alt fra større byggeprojekter ved kyst- og landområder til ’vild med vilje’-projekter i danskernes parcelhushaver. I den danske folkekirke er man også begyndt at tage betydelige skridt imod en mere grøn retning – det ses blandt andet hos Nørre Galten Kirke i Hadsten Sogn. I foråret indgik de i et samarbejde med EnergiTjenesten for at gøre kirkens profil mere grøn og bæredygtig, fortæller energirådgiver, Carsten Vejborg, i EnergiTjenesten – VedvarendeEnergis selvstændige rådgivningsenhed. 

Af Mikkel Weis Petersen 

På et 16 hektar stort areal ejet af Nørre Galten Kirke ligger et stort og åbent område, der grænser op til en lille skov. Tidligere har det åbne område været anvendt som konventionel mark til landbrug – men i dag er marken nedlagt, og området står nu uberørt. Dét vil kirken i Nørre Galten gøre noget ved.  

Og for at gøre noget ved det ubrugte område, som kan gavne både dem selv og deres omgivelser, har kirken i samarbejde med EnergiTjenesten igangsat et naturplejeprojekt – med fokus på bæredygtig naturforvaltning. 

Projektet ved Nørre Galten Kirke er det seneste i rækken af EnergiTjenestens mange andre naturprojekter lavet i samarbejde med folkekirker rundt omkring i det danske samfund. 

”EnergiTjenesten har været rundt og foretage energitjek af danske folkekirker siden 2009. Men i de senere år er energitjek og energieffektivisering i stigende grad blevet suppleret af naturplejeprojekter.  Disse projekter er kommet i kølvandet på et stort ønske blandt kirkerne om at blive mere grønne og bæredygtige,” fortæller Carsten.  

Og her er Nørre Galten Kirke det seneste eksempel på, hvordan folkekirken i højere grad bevæger sig i en mere bæredygtig retning end tidligere – og hvordan folkekirken som institution helt konkret ønsker at tage affære på lokalt plan i forhold til at modvirke de globale klima- og miljøforandringer, som samfundet står over for i dag. 

Plantning af træer og skovens mange fordele 

Tilbage til det 16 hektar store område ved Nørre Galten Kirke, som EnergiTjenesten besøgte i foråret: Arealets størrelse, og dets kombination af åbent terræn og allerede eksisterende skov, åbner for en lang række af muligheder for at lave forskellige grønne initiativer ved kirken. Og netop dét at kunne tilbyde et bredt udvalg af bæredygtige løsninger, er et vigtigt ærinde for EnergiTjenesten, når de skal udvikle deres rapporter og kataloger med løsningsforslag til kirkerne. 

”Når vi rådgiver og vejleder kirkerne i, hvordan de kan blive mere grønne og bæredygtige, er det afgørende for os at kunne anbefale forskellige konkrete handlinger, som kirkerne så kan kigge på og gå videre med. Og det kan være alt fra at udskifte grus på parkeringspladsen med græs, eller at plante flere træer for at øge arealets CO2-optag,” uddyber Carsten. 

Og netop plantningen af flere træer indgår som én af mange anbefalinger i EnergiTjenestens rapport til kirken i Nørre Galten. 

Med øget skovrejsning følger nemlig flere fordele. Udover at dét at plante flere træer forøger optagelsen og dermed lagringen af CO2 fra atmosfæren, vil et større skovområde også forbedre levemulighederne for dyre- og planteliv, samt skabe bedre vilkår for friluftsliv for lokalbefolkningen.  

På den måde kan Nørre Galten Kirke på en konkret måde udnytte deres uberørte arealer til at imødekomme større klima- og miljøhensyn. Samtidig kan kirken motivere flere af lokalområdets beboere til at komme ud i naturen, og nyde de grønne kirkeområder. 

Grøn totalrådgivning fra afgræsning til solceller 

Plantning af træer og fokus på skovrejsning er ikke det eneste initiativ, som Nørre Galten Kirke er blevet anbefalet. Som nævnt ønsker EnergiTjenesten at kortlægge en lang række af forskellige handlingsmuligheder, som kan hjælpe folkekirkerne med at bevæge sig i en mere bæredygtig retning. 

”Efterhånden som vores arbejde ude ved de danske folkekirker ikke længere kun er et spørgsmål om at spare på energiforbruget eller reducere CO2-udledningen, men i lige så høj grad handler om at øge biodiversiteten, tilbyder vi nu en slags ’grøn totalrådgivning’,” nævner Carsten.  

Med den grønne totalrådgivning tilbyder EnergiTjenesten en helstøbt handlingsplan for, hvordan de danske folkekirker ad forskellige veje kan gå i en mere grøn retning.  

Hos kirken i Nørre Galten er det mundet ud i en handlingsplan, som ikke blot inkluderer skovrejsning, men også et afgræsningsinitiativ og installation af solceller. Ved at have kvæg eller heste til at græsse på dele af det 16 hektar store areal, kan kirken mindske sit forbrug af fossilt brændstof - fordi de så ikke har brug for græsslåmaskiner til at holde græsset nede. Derudover vil græssende kvæg have en positiv effekt på biodiversiteten. Det skyldes, at de spiser mange af de hurtigvoksende planter som normalvis skygger for langsomvoksende planter, og på den måde reguleres bestanden.    

Sammen med skovrejsning og afgræsning kan anbefalingen om at installere solceller på dele af arealet, gøre at Nørre Galten Kirke favner bredt i deres klimavenlige initiativer. Det vil betyde, at de kan tilslutte sig den overordnede grønne vision for folkekirken – nemlig at reducere den samlede CO2-udledning med 70 procent inden 2030. 

Det mener Carsten Vejborg er en glædelig nyhed: 

”Folkekirken er den tredjestørste jordbesidder i Danmark. Så hvis vi igennem de her energitjek og naturplejeprojekter kan gøre de danske folkekirker mere bæredygtige og klimavenlige, kan vi tage et stort skridt henimod den grønne omstilling i vores samfund.” 

Scroll to Top