blue arrow
blue arrow

Solcellelaug 2015

Der er i år mulighed for at få højere afregning fra solceller, indenfor en temmelig begrænset pulje på 15 MW. Puljen i år bliver større end de kommende år, og afregningsprisen er også større i år end i de kommende år.

Derfor forventer vi at der bliver stor søgning til puljen, når den bliver åbnet. Det sker d. 16. marts kl. 10.00, og puljen kan så blive overtegnet på få dage, måske allerede første dag.

Reglerne for at et solcellelaug kan etablere et solcelleanlæg er:

 • Alle medlemmer skal ske bo højst 2 km fra solcellanlægget (fra det punkt. hvor anlægget er tilsluttet det kollektive forsyningsnet, normalt målerens placering).
 • Solcelleanlægget skal opføres på et tag eller integreres i en bygning, som ikke er opført til solcelleanlægget (bygning og tag skal have et andet hovedformål end opsætning af solceller).
 • Medlemmerne af lauget (ejerne) skal være fysiske personer med lige store ejerandele, med lige indflydelse og med lige hæftelse i lauget.
 • Lauget kan enten være stiftet som en forening eller være et simpelt fælleseje.
 • Der må på samme adresse kun være en deltager i solcellelaug (to personer på samme adresse må heller ikke deltage i hvert sit laug).
 • Medlemmerne må ikke have solcelleanlæg på privatadressen med salg af el, heller ikke via nettomålerordningen (men man må godt have f.eks. en solcelle-lommeregner som ikke sælger strøm til elnettet).
 • Et medlem må ikke bo i en ejendom, hvor der er et solcelleanlæg tilsluttet den samme elmåler, som husholdningen får strøm fra, selvom man ikke selv ejer elmåleren (f.eks. hvis man bor til leje).
 • Et medlem må ikke være medejer af en juridisk person (virksomhed, ejerforening el.a.,), der ejer andele i solcelleanlæg, som sælger el af el.
 • Solcelleanlægget må højst have en effekt på 6 kW/medlem og højst samlet effekt på 400 kW.

Strøm fra solcelleanlæg afregnes minimalt med 60 øre/kWh i 10 år og herefter med 40 øre/kWh i yderligere 10 år. Herefter modtager de kun elmarkedsprisen. Der er mulighed for højere afregningspris, hvis anlægget kommer med i en pulje med forhøjet pristillæg i 2015, eller en mindre pulje i 2016.

Fællesanlæg, der omfatter ovenstående betingelser, og som kommer med i puljen for forhøjet pristillæg i 2015 kan få en afregningspris på 111 øre/kWh i 10 år, hvorefter de får de elmarkedsprisen, der i 2014 var 24 øre/kWh i gennemsnit. De 10 år tæller fra det tidspunkt, hvor anlægget er nettilsluttet.

For 2016 bliver afregningsprisen for puljen med forhøjet pristillæg 94 øre/kWh i 10 år.

For fællesanlæg, der opsættes på jorden, eller på tag/bygning opført til solceller, og som på andre punkter opfylder ovenstående, er det forhøjede pristillæg i 2015-puljen 78 øre/kWh og i 2016 på 72 øre/kWh i 10 år.

Den samlede pulje for fællesanlæg er 15 MW i 2015, og puljen for 2016 er 5 MW.

Der skal ansøges om forhøjet pristillæg, og forhøjet pristillæg gives indenfor de afsatte puljer i den rækkefælge ansøgninger modtages. Ansøgningsmuligheden åbner 16. marts og slutter 31. maj.

Anlægget skal så være etableret og nettilsluttet inden to år fra tilskuddet er givet, ellers bortfalder muligheden for forhøjet pristillæg.

Ansøgningen om forhøjet pristillæg skal indeholde:

 • Udfyldt ansøgningsskema fra Energinet.dk. Ansøgningsskema kan også udfyldes elektronisk.
 • Navn på ejeren eller ejerne af solcelleanlægget.
 • CVR-nr. for solcellelaug eller CPR-nr for medlemmerne.
 • Bopælsadresse på ejerne/medlemmerne af solcelleauget.
 • Installationsadresse for solcelleanlægget.
 • Telefonnummer eller e-mailadresse for laug eller ejerne.
 • Solcelleanlæggets installerede effekt målt i kW.
 • Det forventede tidspunkt for nettilslutning af solcelleanlægget.
 • Skriftlig dokumentation for aftale om køb af solcelleanlæg, betinget af opnåelse af tilsagn om pristillæg.
 • Om ansøgningen, hvis den ikke har kunnet imødekommes, fordi en underpulje er opbrugt, skal opretholdes til en eventuel ny ansøgningsrunde, som afholdes i samme kalenderår og med samme pristillæg.
 • En bekræftelse på at ejeren eller ejerne ikke vil etablere projektet, hvis der ikke opnås støtte, samt en bekræftelse på, at projektet ikke er påbegyndt.
 • Oplysning om ansøgningen skal behandles sammen med en eller flere andre ansøgninger.
 • Oplysninger om hvorvidt solcelleanlægget opføres på en bygning, der ikke er etableret til solceller.
 • En erklæring om at den bygning, solcellerne placeres på, ikke er opført med henblik på opsætning af solceller.
 • Såfremt bygningen er bygget eller ombygget indenfor et år skal desuden vedlægges både ansøgning om byggetilladelse samt byggetilladelsen.

Da det tager en uge eller mere at få CVR-nr. er det vigtigt at være i god tid. Man kan godt få CVR-nr. til et laug inden alle medlemmer er fundet. For at få CVR-nr. til et solcellelaug indsendes vedtægter og referat fra stiftende generalforsamling m.m. (www.cvr.dk).

En anden pulje er forbeholdt almennyttige boligorganisationer, ejerforeninger og boligfællesskaber. Sådanne anlæg skal være tilsluttet i ejendommens fælles elinstallation og må kun nettoafregne med ejendommens fællesforbrug. Der en anden pulje på 15 MW til denne type fællesanlæg.

Der er også puljer for private udlejere og afdelinger af almennyttige boligforeninger på 18 MW og en pulje til individuelle anlæg under 6 kW på 12 MW.

Læs mere

blue arrowSe yderligere vejledning og hent ansøgningsskema

blue arrowBekendgørelse om solceller

blue arrowVE-loven se både her og her

 

Økonomieksempel

Et anlæg på 200 kW købes til 1,6 millioner kr. inkl. montage og nettilslutning. Omkostningen deles lige i 40 andele af 5 kW til en pris af 40.000 kr.

Anlæggets økonomi de første 10 år er:
Salg af strøm, 170.000 kWh á 1,11 kr. = 188.700 kr.
Leje af tag, eksempel 10.000 kr.
Fast afgift for nettilslutning 6.700 kr. (pris for elselskabet Tre-For, over 100 Amp)
Vedligehold og administration 10.000 kr. (kræver en aktiv, frivillig bestyrelse)
Årligt overskud 162.000 kr., pr andel 4050 kr.

 

Herefter er anlæggets økonomi i 15 år:
Salg af strøm, 170.000 kWh á 0,24 kr. = 40.800 kr.
Leje af tag, eksempel 10.000 kr.
Fast afgift for nettilslutning 6.700 kr.
Vedligehold og administration 10.000 kr. (ved fortsat aktiv, frivillig bestyrelse)
Årligt overskud 14.100 kr., pr andel 350 kr.

 

Med dette eksempel vil andelen være betalt tilbage efter 10 år uden forrentning. Efter 25 år er der tjent 5786 kr./andel, svarende til en årlig forrentning på ca. 0.55%. Solcellernes levetid kan forventes at være mindst 30 år; men da der kan være behov for at skifte inverterne tidligere, 20 år, bør der ikke regnes med mere end 25 år som økonomisk levetid.

Der er her regnet med en gennemsnitlig årlig solcelleproduktion. I praksis svinger produktionen i et konkret år op til 10% fra et normalår, opad eller nedad.

Der er regnet med at solcellauget er momsregistreret. Alle priser er ekskl. moms.

Scroll to Top