blue arrow
blue arrow

Svenske ekspertorganisationer kritiserer slutdepotkonceptet og den danske atomaffaldsproces

PRESSEMEDDELELSE:

Med udgangspunkt i Espoo-konventionen, der giver myndigheder og NGOer i vores nabolande mulighed for at deltage i miljøvurderinger i Danmark, har den svenske ekspertorganisation Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning (MKG) offentliggjort et høringssvar om det danske slutdepot for radioaktivt affald. MKG har fulgt den danske atomaffaldsproces siden 2011.

I høringssvaret påpeger MKG bl.a.:

  • At de metoder, hvormed der i Danmark planlægges at slutdeponere høj- og mellemradioaktivt affald sammen med kortlivet affald, ikke ville blive godkendt i Sverige
  • At alle de steder, hvor der overvejes at opføre slutdepotet, giver mulighed for udslip til havet, hvad der har en negativ miljøpåvirkning for nabolandene
  • At de danske myndigheder har problemer med at kategorisere det radioaktive affald. Myndighederne tager udgangspunkt i Det Internationale Atomenergiagenturs kriterier, men her er der tale om absolutte minimumskriterier. I stedet bør de bruge det langt strengerekategoriseringssystem, der anvendes i Sverige. F.eks. har man i Danmark kategoriseret 233kg. bestrålet brændsel som mellemaktivt, hvad der aldrig ville være sket i Sverige
  • Når man analyserer de metoder, der foreslås i forbindelse med den danske slutdeponering, er det tydeligt, at man i Danmark ikke satser på den bedst mulige teknik. De danske planer bygger på en sikkerhedskultur, der er uacceptabel efter svensk lovgivning
  • Den måde, hvorpå lokaliseringsprocessen foregår, lever ikke op til standarderne på området.Først og fremmest bør der vælges en slutdeponeringsmetode, før lokaliseringsprocessenstarter

Palle Bendsen fra NOAH Friends of the Earth Denmark’s urangruppe udtaler: ”Det bekymrer os, at MKG kan pege på, at der findes alvorlige mangler i det danske
slutdepotkoncept, der kan føre til negative miljøkonsekvenser i Danmark og Sverige. I NOAH er vi enige i høringssvarets konklusion om, at den eneste rigtige strategi er at mellemlagre det radioaktive affald. Det flugter også med ønsket hos borgergrupperne i de kommuner, som er udpegede som mulige værtssteder for atomaffaldet, og hos kommunerne selv”.

Den svenske Strålsäkerhedsmyndigheten (SSM) har offentliggjort et høringssvar, der i flere henseender lægger sig tæt op ad MKG’s. SSM, der har ansvaret for strålebeskyttelse og nuklear sikkerhed i Sverige, er en statslig myndighed underlagt det svenske Miljøministerium.

Høringssvaret gentager kritikken om, at det på grund af den manglende beskrivelse af metodevalget ikke er muligt at bedømme miljøkonsekvenserne af slutdepotet. I Sverige har man ligesom i Tyskland tænkt sig at følge den strategiske miljøvurdering tæt.

Hans Pedersen fra VedvarendeEnergi udtaler: ”De to høringssvar viser, hvor vigtigt det er, at der inddrages andre – også internationale eksperter – på et tidligt tidspunkt. I Sverige har man langt mere erfaring med atomaffald end i Danmark og her er man stærkt kritisk overfor det danske slutdepotkoncept. Herhjemme bør vi lade forsigtighedsprincippet råde og lade den tvivl, der efterhånden gennem længere tid er rejst af uafhængige internationale eksperter, komme fremtidige generationer til gode. Det sker bedst ved, at man satser på et mellemlager”.

København og Aarhus d. 20. juli 2014

Læs mere:

blue arrowLæs det svenske høringssvar

blue arrowSe også NOAHs og VedvarendeEnergis kronologiske fremstilling af den danske atomaffaldsproces

For nærmere oplysninger, kontakt:

Miljöorganisationernas
kärnavfallsgranskning MKG    
Dr. Tech. Johan Swahn
Tlf.: +46 (0)31-711 00 92, Mob.: +46 (0)70-467 37 31
E-mail: johan.swahn(at)mkg.se
www:www.mkg.se
NOAH Friends of the Earth Denmark    

Palle Bendsen
Tlf.: +45 30 13 76 95
E-mail: pnb(at)mail.dk

Niels Henrik Hooge
Tlf.: +45 21 83 79 94
E-mail: nielshenrikhooge(at)yahoo.dk

www: www.noah.dk

For VedvarendeEnergi Hans Pedersen
Tlf.: +45 51 92 24 14
E-mail: pedersen(at)ve.dk
www: www.ve.dk


Scroll to Top